Viktigt angående dörrknackning inför stämman den 23 juni med i förväg ifyllda poströstsedlar

I dagarna knackar en grupp medlemmar dörr och driver en kampanj mot styrelsens förslag till metod för den nödvändiga stamrenoveringen. Dörrknackarna har med sig i förväg ifyllda poströster, som de vill få underskrivna.

Styrelsen ser en fara i att de argument som gruppen framför kan vara missvisande. Därför finns det en risk för dessa i förväg ifyllda poströster kan komma att snedvrida resultatet av omröstningen. Denna snedvridning riskerar också förstärkas genom att ingen motsvarande insamling görs av poströster från medlemmar som stöder styrelsens förslag.

Styrelsen uppmanar därför alla medlemmar att självständigt bilda sig en egen uppfattning – utefter efter den information som tillhandahålls på webben och delats ut i brevlådorna – och först därefter rösta. Det är visserligen en hel del information att sätta sig in i men besluten är viktiga och bör inte behandlas lättvindigt eller grundas på lösa påståenden.

Styrelsen respekterar den demokratiska ordningen i föreningen och hoppas på ett högt valdeltagande av välinformerade medlemmar som röstar efter eget huvud.

  • Poströsterna ska vara styrelsen tillhanda senast den 17 juni klockan 15.00, se kallelsen eller hemsidan. En senare avgiven poströst ersätter en som lämnats in tidigare. Datera din nya poströst.
  • Digital röst som avges under stämman den 23 juni ersätter poströsten och gör alltså den tidigare poströsten ogiltig. Anmälan till digital röstning görs på hemsidan senast den 17 juni klockan 15.00https://www.kungsklippan.se/anmalan-till-stamma-2020/

Medlem som har svårt att hitta den information som publicerats kan vända sig till styrelsen eller expeditionen.

Här finns en länk till stämmoinformationen på hemsidan: https://www.kungsklippan.se/arsstamma-2020/

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Begränsade öppettider expeditionen pga Covid-19

Under rådande pandemi har vi tills annat besked lämnas, öppet endast onsdagar 17.00-19.00.

Print Friendly, PDF & Email