Man skulle kunna skippa hela den här sidan eftersom det viktigaste inom reparationer och underhåll verkar redogjort för under FÖRENINGEN/HISTORIK. Kolla innan vi tar bort sidan och länkarna nedan!

2010

Fasadmålningen, som påbörjades 2008, fortsätter. Kungsklippan 20 var 2010 besiktigad och klar, Kungsklippan 22 och 14 var i stort sett klara. En omfattande vattenskada på expeditionens lokaler i Kungsholmsgatan 9 gjorde att expeditionen flyttades till tomma lokaler på Kungsklippan [/dropdown_box] [dropdown_box expand_text=”2000-talet” show_more=”” show_less=”Dölj” start=”hide”]

2000 OBS! Allt detta står också under Föreningens historia

Renoveringen av tak och terrasser på Kungsbro Strand 17 klar. Renoveringen av samtliga hissar i föreningen avslutad. (Påbörjades 1998.) Renovering av undercentralerna och montering av nya mätinstrument m.fl. energibesparande åtgärder. Installation av bredband.

2001

Första etappen av renovering av tak, terrasser och altaner, den på Kungsbro Strand, klar. I samband med renoveringen av elnätet har varje hus försetts med en centralenhet i källaren. Elmätarna i lägenheterna har ersatts med pulsmätare och mer än 1.100 elabonnemang har ersatts med tolv. Gårdarna på Kungsklippan och Pipersgatan har iordningställda. Taket har tätats på tvättstugan, Kungsklippan 18. Källarplanen börjar renoveras.

2002

Renoveringen av tak, terrasser och altaner på Kungsbro Strand, Kungsholmsgatan och Pipersgatan, som påbörjades 2000, avslutades. Tvättstugan på Kungsklippan 18 invigdes och tvättstugan på Kungsklippan 22 stängdes. Avloppsstammar i kök och badrum högtryckspolades, Föreningen monterade brandvarnare med tioårsbatterier i alla lägenheter. Arbetet med undercentralerna för fjärrvärme slutfördes. Föreningen kan nu kontrollera och justera värme och varmvatten med modern styr- och reglerutrustning. Ventilationssystemet i friskolan på Pipersgatan moderniserades delvis. På Kungsklippan 12 och Kungsbro Strand 19 har gamla förråd utrymts och ytan gjorts om till två kontorslokaler. Föreningens fastighetsskötare har fått nya lokaler på Kungsholmsgatan 9, 1 tr.

2003 OBS! Allt detta står också under Föreningens historia

Ett nytt låssystem, Aptus, installerades. Alla lås i dörrar mot gator och gårdar samt i grindar och dörrar till källare och vindar ersattes med nyckelbrickor Ommålning av entréerna påbörjades under hösten och var i stort sett klar till årsskiftet 2003-2004.

2004

Föreningens sista hyresrättslägenhet såldes. Ny tvättstuga på Kungsbro Strand 21. Nytt grovsoprum Kungsklippan 16. Sopsugen som betjänar fastigheterna på Kungsbro Strand och Kungsholmsgatan ersattes med en ny, av samma typ som används för Kungsklippan/Pipersgatan. På anmodan av Miljöförvaltningen inleddes i december 2004 en mätning av radonhalten i drygt 150 av lägenheterna i föreningens hus.

2005

Radonmätningen, som påbörjades 2004, avslutades i april 2005. Radonhalten låg betryggande under gränsvärdet 200 Bq/m3, förutom i två av 140 uppmätta lägenheter. Åtta nya lägenheter byggdes på Kungsklippan 22. Alla aluminiumportar i föreningens entréer ersattes med ekportar. Ett återvinningsrum iordningställdes på Kungsbro Strand 21. Ett fullvärdigt ventilationssystem installerades i friskolans nya lokaler på Pipersgatan 16. Den f.d. maskinistlokalen på Kungsbro Strand 21 renoverades och omvandlades till hyreslokal. En arborist anlitades för att beskära och föryngra föreningens träd och buskar.

2006

Föreningslokalen, övernattningslägenheten och trapphuset på Kungsholmsgatan 13 renoverades. Glastaket på friskolans gård (Pipersgatan 16-18) renoverades. F.d. tvättstugan på Kungsbro Strand renoverades och omvandlades till hyreslokal. Lokalen mot kanalen på Kungsbro Strand 17 togs i bruk igen efter en omfattande mögelsanering. Ett nytt avtal tecknades med Com Hem som ny leverantör av kabel-TV. Ownit AB installerade ett nytt bredbandsnät.

2007

En hyreslokal på Kungsholmsgatan 11 byggdes om och såldes som bostadsrätt. Isoleringen av de tre gårdarna på Kungsholmsgatan 9-11 och 11-13, som påbörjades 2005, avslutades. Konstgräs anlades på delar av terrasserna på Kungsbro Strand 19 och 25. I flera år har föreningen gjort betydande insatser för att ventilationssystemet ska uppfylla gällande normer. Arbetet avslutades 2007. En andra gästlägenhet iordningställdes. Ett återvinningsrum färdigställdes på Kungsklippan 14. Belysningen i pelargångarna på Kungsbro Strand förbättrades.

2008

Renoveringen av trapphusen påbörjades 2005 med att entréerna målades om och aluminiumportarna ersattes med ekportar. Hela projektet avslutades 2008. Väggar, tak, lägenhetsdörrar, karmar och hissar har målats, ledstänger, dörrar i korridorerna och andra trädetaljer har slipats och fernissats, armaturer har bytts ut, marmorgolv har stenslipats, mm. Alla trapphus har försetts med efterlysande tejp längs golvsocklarna och nödutrymningsskyltar monterats i källargångarna. Den automatiska portöppningen är nu avstängd nattetid. Fyra nya lägenheter har byggts: två på entréplan på Kungsklippan 12 och två på Kungsholmsgatan 11, tidigare kontorslokaler. Två gästrum har iordningställts invid föreningslokalen på Kungsholmsgatan 13A. En lokal i gatuplanet på Kungsholmsgatan 11 har utvidgats på cykelrummets bekostnad. Fler uppställningsplatser för cyklar har iordningställts på Kungsbro Strand. Renoveringen av fasaderna påbörjas. Färgen har beslutats i samråd med en färgkonsult och med representanter för Stockholms Stadsmuseum, Skönhetsrådet och Stockholms Stadsbyggnadskontor. Arbetet påbörjades med Pipersgatan 16 och 18, där det fanns vissa brister såväl på fasaden som på takterrasser och balkonger som det var angeläget att åtgärda.

2009

Fasadrenoveringen fortsatte under 2009 med Kungsholmsgatan 13, 11 och 9. De två mindre tvättstugorna på Kungsholmsgatan 11 och Pipersgatan 16 renoverades. På Kungsbro Strand har alla huvudventiler till värmesystemet bytts ut. I södra halvan av Kungsklippan 20 har ventilationssystemet justerats. [/dropdown_box] [dropdown_box expand_text=”1990-talet” show_more=”” show_less=”Dölj” start=”hide”]

1993-94

Ny tvättstuga på Pipersgatan 16. Undercentral för värme på Kungsholmsgatan har moderniserats. Avloppsstammarna har rensats med högtryck i samtliga fastigheter.

1994-95

Fönsterbyten/balkongrenoveringar klara 1994. Kostnad: 33,2 miljoner kronor. Renovering av altaner och terrasser påbörjas på Kungsbro Strand 17, 19 och 21.

1995-96

Renoveringen av fönsterpartier i föreningens butikslokaler avslutad. Gården mellan Kungsholmsgatan 9 och 11 delvis omlagd. Taken på Kungsklippan 20 och 22 omlagda.

1996-98

Ny grundisolering och i samband därmed renovering av gårdarna på Kungsbro Strand. Utbyte av takbalustraderna på samtliga hus på Kungsklippan. Föreningslokalen och en gästlägenhet på Kungsholmsgatan 9 färdigställda. Etapp 1 av renovering av elsystemet – på Kungsholmsgatan 9-13 – är slutförd. Renovering av hissarna har påbörjats.

1999 (övergång till redovisning per kalenderår).

Elrenoveringen på Kungsbro Strand är klar. Föreningens Expedition har ”fått en rejäl ansiktslyftning”. [/dropdown_box]