Aktuellt

Aktuellt2022-06-29T17:32:20+02:00

Elstödet och extrastämma 29 mars för stadgeändring. Årsstämma 22 maj.

Om elstödet

Som framgår i media så har inget regeringsbeslut ännu tagits (5 mars 2023) om när och hur elstöd till företag och föreningar kommer att betalas ut.
Styrelsen har heller inte beslutat huruvida stödet, om det kommer, ska betalas ut individuellt till föreningens medlemmar eller inte.
Det finns risk för att kostnaderna för administrationen av utbetalningarna kan äta upp en stor del av stödet och att det därför är bättre att låta stödet tillfalla föreningens medlemmar som kollektiv.
Men inget styrelsebeslut är alltså ännu taget.

Extrastämman – Nya lagar kräver ändringar i bostadsrättsföreningens stadgar.

Därför håller föreningen en extrastämma den 29 mars klockan 19.00 i bankettsalen på Piperska muren. Mer information kommer med kallelsen.

Ändring av stadgar kräver läsning och beslut på två stämmor. Ordalydelsen i de nya stadgarna får inte ändras mellan besluten. Det andra beslutet planeras att tas av den ordinarie årsstämman som kommer att hållas den 22 maj, också den på Piperska muren.

Förlaget till den nya stadgarna kommer senare tillsammans med kallelsen.

Trapphusmöte Kungsholmsgatan 11 den 9 februari

Hitta kallelsen till trapphusmötet på Kungsholmsgatan här: Kallelse,Trapphusmöte, KHG 11

Motionera inför stämman?

Sista dag för inlämning av motioner inför stämman i vår är den 15 januari. Läs mer i stadgarna och titta också gärna på vår motionsskola – en Wordfil som du kan ladda ned. Du hittar den här:

Motionstips och mall

Avgiftshöjningen blir 9 procent från och med januari 2023. Inflationen främsta orsaken.

De senaste åren har våra avgifter i föreningen höjts med två 2 procent per år vilket varit i nivå med – eller lite högre än – inflationen. Det senaste året har inflationen stigit kraftigt; Enligt det av Riksbanken använda KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) till 9,3 procent från oktober 2021 till oktober 2022. Enligt KPI (som också tar hänsyn till bolåneräntorna) var inflationen 10,9 procent under samma period.

Den höga inflationen medför bland annat att föreningens kostnader förväntas öka med

  • 25% för vatten och avlopp
  • 18% för hushållsavfall
  • 8,1 % för värmen

Kostnaden för den gemensamma elen riskerar också att stiga kraftigt.
Därtill kommer att kostnader för ekonomisk och teknisk förvaltning, underhåll och annat också förväntas påverkas av inflationen.
Styrelsen har därför beslutat att lägga avgiftshöjningen i nivå med inflationen, alltså på 9 procent.

Positivt kassaflöde och låg genomsnittsränta

Föreningens kassaflöde har de senaste åren varit positivt vilket bidragit till att vi kunnat bygga upp en buffert för att delfinansiera den påbörjade stamrenoveringen. Det gör att behovet av nya lån blir mindre och föreningen har hittills inte behövt ta några lån alls för den stamrenovering som redan genomförts på Pipersgatan och påbörjats på Kungsholmsgatan. Dock kommer nya lån att behövas längre fram.

Styrelsen har lyckligtvis placerat nuvarande lån till fördelaktig genomsnittsränta och med mycket långa bindningstider. Det gör att vi 4 – 8 år framöver är relativt väl skyddade mot kraftiga räntehöjningar på redan ingångna lån. Nya lån som delvis kommer att  finansiera stambytet kommer dock sannolikt att innebära betydligt högre räntekostnader. Se ett teoretiskt räkneexempel längst ned.

Rättvis kostnadsfördelning över åren

Bostadsrättsföreningar kan drivas med underskott och därmed möjliggöra lägre avgifter på kort sikt. Styrelsen bedömer dock att detta skulle utsätta våra medlemmar för en stor ekonomisk risk; om avgifterna hålls nere och vi istället tar upp större lån riskerar föreningen att belastas med mycket höga räntekostnader i framtiden. Det skulle också innebära ett orättvist gynnande av medlemmar med ett kortsiktigt ägarperspektiv och ett missgynnande av medlemmar med ett längre ägarperspektiv. Kostnader ska fördelas på rätt år.

Beroende av omvärlden

Styrelsen är medveten om att en så stor avgiftshöjning som 9 procent kan bli en tung ekonomisk börda för många. Det är emellertid en börda som vi just nu delar med många i samhället och i världen. Vi kan omöjligt isolera oss utan påverkas starkt av vad som händer runt omkring oss i dessa tider av kraftig inflation, räntehöjningar, klimatförändringar och krig i omvärlden.

Med vänlig hälsning, styrelsen

Räkneexempel på ränta som gäller både privata bolån och föreningens lån.
Om genomsnittsräntan för de lån man har går upp från 1,92% till 3,86% så går den upp med 1,94 procentenheter.
Men de nya kostnader man får för räntan är alltså mer än fördubblade och räntekostnaderna har gått upp med
1,94/1,92 = 101 procent.

Hjälp till att spara energi. Fjärrvärmen blir dyrare — sänk gärna temperaturen om ni är borta från lägenheten en längre tid.

Medlemsmöte den 17 november

2022-10-23
På Piperska muren, Scheelegatan 14 den 17 november.
Fika klockan 18.30, mötet börjar 19.00.

Styrelsen kommer som vanligt att informera om stort och smått som pågår i föreningen, men framför allt är mötet tänkt som ett forum där föreningens medlemmar kan ställa frågor och uttrycka synpunkter.

Mötet är enbart ett informationsmöte utan omröstningar och beslut.

Vi hoppas att så många som möjligt vill komma!

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Frågor kring retroaktiv eldebitering

2022-07-04

Det har uppstått frågor kring retroaktiv eldebitering på juli-avin.
På juli-avin debiterades i vanlig ordning elen för februari till april.
Dessutom krediterades debiteringen för september-oktober 2021 som var felaktig.
Istället debiterades den riktiga kostnaden för dessa två månader, som alltså var högre än vad som tidigare debiterats.

Felet uppstod i samband med att föreningen införde nya eldebiteringsrutiner hösten 2021. På grund av ett misstag kom nätavgifterna från Ellevio (som svarar för distributionen av elen i elnätet) för september och oktober 2021 inte med på avin för januari 2022. Då debiterades alltså bara själva energipriset, utan Ellevios distributionskostnad.
Det är den kostnaden för september – oktober 2021 som nu lagts till på avin för juli.
Det är alltså inte Telge Energi (eller någon annan) som gjort en retroaktiv höjning.

För att försöka se det hela positivt kan man säga att medlemmarna fått låna pengar räntefritt i ett halvt år.

Gasläcka

Gasläcka på Kungsbro strand. Det påverkar framkomligheten och sophämtningen negativt en tid framöver.

Extrastämma

Extrastämma 21 juni om fortsatt stamrenovering.
Viktigt för det fortsatta arbetet och för föreningsdemokratin att så många som möjligt deltar i stämman. Se vidare under – För medlemmar – Information

Till toppen