Här kan du läsa ”allt” om bostadsrättsföreningen Kungsklippans historia. Till viss del speglar den också Stockholms och Sveriges historia från början av 1930-talet och framåt; det ena decenniet mer spännande än det andra.

Läget i början av 1930-talet var inte det ljusaste för bostadsmarknaden. Efter moget övervägande beslutade emellertid ledningen för HSB i Stockholm att inköpa Bolinder-Munktells tomtmark på Kungsholmen. Därmed hade HSB satt igång sitt största bostadsprojekt dittills.
De första husen i föreningen, Kungsklippan 12, 14 och 20, stod inflyttningsklara i oktober 1934.

På grund av sin storlek, sitt vackra läge och sina moderniteter (med arkitekt Sven Wallanders idéer om badrum i varje lägenhet, centralradio, barnstuga, osv.) blev bostadsrättsföreningen Kungsklippan snart HSBs ”flaggskepp”.

Historiebeskrivningen är framför allt hämtad ur föreningens årsredovisningar.

Den lägenhetsbesiktning av föreningens samtliga 1023 lägenheter som påbörjades i slutet på 2008, avslutades under året.
Den senaste radonmätningen ger föreningen godkänt. Samtliga lägenheter har en radonhalt som med god marginal ligger under gränsvärdet 200 Bq/kubikmeter.
Styrelsen har utarbetat en miljöpolicy, som fastslogs under 2010.
Styrelsen har fattat beslut om att från och med 2011 ska all personal hyras in. Förändringen görs i syfte att renodla administrationen.
Under året har fasadrenoveringen fortsatt. Kungsklippan 22, 14 och 12 har färdigställts.
Sedan augusti 2011 distribuerar föreningen 100/100 mbit bredband via Ownit AB. Vid årsskiftet var 71% av lägenheterna anslutna.
Lokalen på Kungsbro Strand 19C och fastigheten Kungsbro Strand 19 har försetts med ny dränering och nya dräneringspumpar.
Glastaket på Friskolans lokaler har bytts ut.
De administrativa förändringar som beslutades under 2010 är genomförda. Vi har avslutat anställningarna av två heltidsanställda och gått över till enbart inhyrd bemanning, vi har sett över rutiner och arbetssätt och vi har reviderat väsentliga delar av administrationen.
Fasadrenoveringen, som påbörjades på Pipersgatan 2008, avslutades i december 2012 med Kungsbro Strand 17.
Åtta lokaler som ombildats till lägenheter samt en terrass såldes under året (en av lägenheterna med tillträde först i januari 2013).
I enlighet med stämmans beslut i mars och juni 2012 att ändra stadgarna har avgiften för gruppanslutning till Ownit lagts på månadsavgiften från och med januari 2013.
Föreningens ekonomiska förvaltning övertogs den 14 mars av SBC.
Strax före årsskiftet 2012-2013 tecknades avtal med Einar Mattsson Byggnads AB att de tar över föreningens tekniska förvaltning från 1 januari 2013.
Styrelsen har fortsatt att effektivisera arbetet på föreningens Expedition.
Under året genomfördes OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) i cirka 350 lägenheter.
Under hösten försågs i stort sett alla lägenheter i föreningen med nya elmätare, på grund av att fler och fler avbrott i slingorna till elavläsningscentralerna.
Samtidigt gjordes en okulärbesiktning av lägenheternas status, till exempel av fläktar i kök och badrum, tvättmaskiner och radiatorer.
Styrelsen har ägnat mycket tid, utöver vad som är så kallad normalt styrelsearbete, åt att sätta in de nya förvaltarna i verksamheten.
De anmärkningar som framkom vid OVK:n som gjordes 2013 i cirka 1/3 av föreningens lägenheter har åtgärdats under året.
Elmätarbytet som påbörjades under 2013 är nästan klart.

Föreningen har tecknat avtal med Kontorsfixarna i Stockholm som innebär att de ska förse föreningen med de tjänster vi behöver på Expeditionen. Avtalet trädde i kraft den 1 mars 2014.

Under året har en styrelseledamot ägnat mycket tid till arbete på Expeditionen, för att bland annat introducera den inhyrda personalen.
Under andra halvåret 2014 påbörjades ett arbete med att byta ut de gamla belysningsarmaturerna i trapphus och korridorer mot nya LED-armaturer. Detta för att spara energi med också för att vi har haft många arbetstimmar för byte av trasiga lysrör.
Hösten 2014 påbörjades stamspolning och staminventering, arbetet beräknas vara klart i början av 2016.
Översyn och omförhandling av hyresavtal har gjorts. Cirka 15 stycken (1/3) har under året löpt ut och omförhandlats.
Under året fattade styrelsen beslut om att övergå till bokföringsnämndens nya redovisningsregler, de så kallades K3-reglerna. Övergången tvingade fram en omfattande översyn av bokförda tillgångar och avskrivningstider. De nya redovisningsprinciperna möjliggör, enligt styrelsens uppfattning, bättre och mer rättvisande prognoser av föreningens framtida ekonomi. Utrangeringarna och de nya avskrivningstiderna avspeglas i resultaträkningen som en förlust. Föreningens löpande ekonomi påverkas dock inte och därför inte heller medlemsavgifterna.
Ett förslag till stadgeändring som möjliggör uttag av en avgift i samband med andrahandsuthyrning togs i ett första steg på extrastämman den 4 december 2014.

Under 2015 ägde ett antal aktiviteter rum och olika projekt genomfördes i föreningen, bland annat:
Värmeprojektet som syftar till att förbättra inomhusklimatet och samtidigt sänka föreningens energikostnader. Styrelsen beslutade att anlita ÅF för att ta fram en handlingsplan mot fast ersättning och utse Einar Mattsson till beställarombud.
En skyltpolicy antogs för de olika områdena Kungsbro Strand, Kungsholmsgatan, Pipersgatan och Kungsklippan.
Rökförbud infördes på föreningens allmänna utrymmen, inklusive terrasser och takterrasser.
Cirka 15 stycken hyresavtal omförhandlades till högre hyresnivåer.
Bygget på Kungsbro Strand 19C fortsatte och lokalen förväntas vara färdigställd Q2 2016.
Bygglovet för bygget på Kungsholmsgatan 9 blev godkänd. Föreningen har under året börjat ta in offerter för projektet.
En omfattande cykelrensning genomfördes.
Nya utemöbler till de gemensamma terrasserna köptes in.
Föreningen tog initiativ till att modernisera medlemsregistret.
Under året har stamspolning och staminventering fortsatt. Staminventeringen görs genom filmning och kartläggning av stammarna för att få en uppfattning om hur det ser ut för att vi ska ha rätt förutsättningar för att ta in anbud vid eventuellt stambyte eller relining.
Städavtalet med Rent08 sades upp. Nytt avtal är tecknat med StockholmsStädsystem från och med 4 januari 2016.
Renovering av ekpartierna på våra entréplan påbörjades under 2015 och fortsätter under 2016.
I trapphusen har belysningsarmaturerna bytts ut mot nya LED-armaturer.
Under 2016 ägde ett antal aktiviter rum och olika projekt genomfördes i föreningen, bland annat:
Samtliga nyckelbrickor kodades om. Syftet var att öka säkerheten och rensa bort brickor som inte längre används a medlemmarna.
Under året införskaffades ett nytt digitalt medlemsregister.
Värmen och ventilationen i våra hus är ojämn och fungerar bristfälligt. För att uppnå en förbättring av detta pågår ett projekt som kommer att hantera både värme- och ventilationssystemets funktion samtidigt.
Renoveringen av ekpartierna i våra entréer blev klar 2016.
Renoveringarna av lokalerna på Kungsbro Strand 19C och Kungsholmsgatan 9C färdigställdes.
Två nya arbetsgrupper bildades, trygghetsgruppen och trädgårdsgruppen. Syftet med grupperna är att öka tryggheten för samtliga föreningens medlemmar respektive förbättra skötseln av föreningens trädgårdar.

De två nyrenoverade lokalerna Kungsholmsgatan 9 C och på Kungsbro Stand 19 C togs i bruk hyrdes ut och bidrar framåt positiv till föreningens ekonomi. Värme- och ventilationsprojektet fortgick under året, liksom ett intensivt arbete med att förbereda kommande stamrenoveringar. För att öka trivseln och trygghet fick flera medlemmar arvoderade uppdrag som Husvärdar och Tvättstugevärdar och kameror installerades i soprummen. Styrelsen beslutade att begränsa öppettiderna  i sop- och återvinningsrummen pga grund av skenande kostnader beroende av att hantverkare otillåtet lämnade renoveringsavfall i soprummen med skenande kostnader som följd. Två grillplatser byggdes, en på Kungsklippan och en på stranden, fria att använda av medlemmarna. Antalet medlemmar uppgick till 1 365 födelat på 1031 lägenheter vid årets slut och 122 lägenheter hade fått nya ägare under året.                                                                        

Styrelsen fortsatte med arbete kring stamrenovering och en särskild grupp bildades för detta. En konsultfirma valdes för att bistå föreningen med inventering och projektering av den första etappen, Pipersgatan 16-18. Inventeringen färdigställdes i slutet av året. Värme och ventilationsprojektet som genomfördes på Kungsklippan och Pipersgatan, sätts på paus inför nästa etapper på Kungsholmsgatan och Kungsbro Strand. En ny hemsida togs i bruk och en Dataskyddgrupp  bildades i styrelsen med anledning av nya GDPR regler som infördes i maj. Föreningens lån amorterades ned med 30,6 miljoner och uppgick vid årets slut till 187,4 miljoner. Efter flera år då föreningens årsavgifter inte hade höjts, beslutade styrelsen om en höjning med 5 % till kommande årsskift. Antalet medlemmar var då 1 354 fördelat på 1031 lägenheter, varav 122 lägenheter hade bytt ägare.                                                                                                                                    

Föreningen är bland de första i Stockholm att installera bredband

Under året fattas flera viktiga stämmobeslut:

1) På den ordinarie stämman beslutas att årsavgiften ska beräknas på varje lägenhets andelstal i stället för insats och hur dessa andelstal ska beräknas.

2) Stämman beslutar också att riva upp beslutet att bygga en tvättstuga i varje hus. I stället ska de tvättstugor som finns restaureras och ev. byggas till.

3) På stämman röstar ¾ av de närvarande för att föreningen ska gå ur HSB.

4) På en extrastämma i maj tas beslut att genomföra omfattande och dyra renoveringar av tak och terrasser på Kungsbro Strand, Kungsholmsgatan och Pipersgatan. Vid utgången av år 2000 är renoveringsarbetet avslutat på Kungsbro Strand 17.

5) På en extrastämma i november beslutar en majoritet av de närvarande för andra gången att föreningen ska lämna HSB. Majoriteten är dock inte tillräckligt stor för att beslutet ska kunna verkställas.

Projektet att renovera samtliga hissar i föreningen avslutas under året. (Påbörjades 1998.)

Under året har föreningen renoverat undercentralerna och monterat nya mätinstrument samt utfört energibesparande åtgärder.

Renoveringen av elsystemet, som påbörjades 1999, har gått snabbare än beräknat och bör vara helt klar vid årsskiftet 2001/2002.

Installationen av bredband är klar och vi kan som en av de första bostadsrättsföreningarna i Stockholm börja mejla och surfa på internet med hög hastighet till en fast kostnad. Kommunikationen medlemmar/föreningens expedition underlättas med e-post och hemsida.

1100 elmätare blir tolv

Ny stämma, ny omröstning om utträde ur HSB. (Första omröstningen av två.) Jfr 2000.

Extra stämma ang. omröstning nr 2 om utträde ur HSB. För få ja-röster. Läs årsredov.!!

Första etappen av renovering av tak, terrasser och altaner, den på Kungsbro Strand, är klar till sommaren 2001.

I samband med den pågående renoveringen av elnätet har varje hus försetts med en centralenhet i källaren. Elmätarna i lägenheterna har ersatts med pulsmätare och i besparingssyfte har mer än 1.100 elabonnemang ersatts med tolv.

Gårdarna på Kungsklippan och Pipersgatan har gjorts i ordning och i samband med det har taket tätats på tvättstugan, Kungsklippan 18.

Styrelsen beslutar att projektera en renovering av källarplanen, med början hösten 2002.

91 procent av medlemmarna trivs mycket eller ganska bra med att bo i föreningen

På den ordinarie årsstämman kunde det andra beslutet om utträde ur HSB ha fattats. Men då två tredjedels majoritet inte stödde förslaget kvarstår föreningen som medlem i HSB.

I maj fick alla medlemmar besvara en enkät för att inventera tänkbara problem och önskemål om förbättringar. Syftet var att ge styrelsen ett aktuellt och väl underbyggt beslutsunderlag för planeringen av kommande verksamhet. Av de problem som enkäten uppvisade var de tre viktigaste: ”trygghet, lag och ordning” (t.ex. inbrottsrisk, halkrisk), ”rent och snyggt” (i husen och utanför) samt ”husen” (utseende och standard, skötsel, tekniska frågor). På frågan ”Hur trivs du rent allmänt med ditt boende och medlemskap i brf Kungsklippan?” svarade 57% ”Mycket bra” och 34% ”Ganska bra”.

Renoveringen av tak, terrasser och altaner på Kungsbro Strand, Kungsholmsgatan och Pipersgatan, som påbörjades 2000, avslutades i sin helhet i maj 2002.

Den nya tvättstugan på Kungsklippan 18 invigdes och tvättstugan på Kungsklippan 22 stängdes för gott.

I samband med att avloppsstammar i kök och badrum högtryckspolades 2002-2003 satte föreningen in brandvarnare med tioårsbatterier i alla lägenheter.

Arbetet med undercentralerna för fjärrvärme slutfördes under 2002. Föreningen kan nu kontrollera och justera värme och varmvatten med modern styr- och reglerutrustning.

I delar av friskolan på Pipersgatan har ventilationssystemet moderniserats. Hela friskolan har nu en väl fungerande ventilation.

På Kungsklippan 12 och Kungsbro Strand 19 har gamla förråd utrymts och ytan gjorts om till två kontorslokaler, som nu är uthyrda. Föreningens två fastighetsskötare har lämnat Kungsbro Strand 21 och fått nya lokaler på Kungsholmsgatan 9, i direkt anslutning till föreningens expedition.

HSBs Bostadsrättsförening Kungsklippan i Stockholm (registrerad 3 mars 1934) går ur HSB och omvandlas till Bostadsrättsföreningen Kungsklippan i Stockholm (registrerad 21 november 2003)

På den ordinarie årsstämman röstade en majoritet av deltagarna att föreningen ska gå ur HSB. På den följande extrastämman krävdes 221 ja-röster för att ett beslut att lämna HSB skulle vara giltigt. Vid omröstningen var 223 röster för ett utträde och 108 emot. Stämman röstade också ja till styrelsens förslag till nya stadgar.

Den 21 november 2003 registrerades föreningen hos PRV som Bostadsrättsföreningen Kungsklippan i Stockholm. Formellt utträdde föreningen ur HSB den 31 december 2003.

Under året installerades ett nytt låssystem, Aptus. Alla lås i dörrar som vetter mot gator och gårdar samt gallergrindar och dörrar till källare och vindar ersattes med lås som inte öppnas med nycklar utan med nyckelbrickor. Förhoppningen är att inbrott, skadegörelse och liknande ska minska och att vårt boende ska bli tryggare.

En grupp tillsattes 2002 för att planera hur man skulle kunna göra entréerna mer välkomnande och eleganta – ett högst angeläget projekt enligt våra medlemmar. Arbetet med att måla om entréerna påbörjades under hösten och var i stort sett klart till årsskiftet 2003-2004.

Föreningen tar över den ekonomiska förvaltningen

Föreningen tog över den ekonomiska förvaltningen från HSB från och med 31 december 2004. I samband med det anställdes en heltidsanställd ekonomiansvarig till expeditionen.

Föreningens sista hyresrättslägenhet, en etta på Kungsbro Strand, såldes.

En ny tvättstuga togs i bruk på Kungsbro Strand 21.

Ett nytt, rymligt grovsoprum iordningställdes på Kungsklippan 16, vägg i vägg med tvättstugan.

Sopsugen som betjänar fastigheterna på Kungsbro Strand och Kungsholmsgatan har ersatts med en ny, av samma typ som används för Kungsklippan/Pipersgatan.

På anmodan av Miljöförvaltningen inleddes i december 2004 en mätning av radonhalten i drygt 150 av lägenheterna i föreningens hus.

Föreningen bygger åtta nya lägenheter på Kungsklippan

Radonmätningen, som påbörjades 2004, avslutades i april 2005. Den visade att radonhalten låg betryggande under gränsvärdet 200 Bq/m3, förutom i två av cirka 140 uppmätta lägenheter. Föreningen har anmodats att kontrollmäta 128 lägenheter i två hus.

Åtta nya lägenheter byggs i de f.d. källarlokalerna (piskrum, läggrum, tvättstuga, potatiskällare o.dyl.) på Kungsklippan 22. Arbetet var i huvudsak avslutat i december 2005.

Alla aluminiumportar i föreningens entréer ersattes med ekportar.

Ett återvinningsrum öppnades på Kungsbro Strand 21, invid tvättstugan.

Ett fullvärdigt ventilationssystem har installerats i friskolans nya lokaler på Pipersgatan 16.

Den f.d. maskinistlokalen på Kungsbro Strand 21 som har renoverats och omvandlats till hyreslokal, är uthyrd.

En arborist anlitades för att beskära och föryngra föreningens träd och buskar.

ComHem ny leverantör av kabel-TV; Ownit installerar ”äkta” bredbandsnät

Föreningslokalen, övernattningslägenheten och trapphuset på Kungsholmsgatan 13 renoverades.

Glastaket på friskolans gård (Pipersgatan 16-18) renoverades.

F.d. tvättstugan på Kungsbro Strand som renoverats 2005-2006 hyrs ut sedan juni 2006 till ett konstgalleri.

Lokalen på Kungsbro Strand 17 togs i bruk igen efter en omfattande mögelsanering.

Ett nytt avtal tecknades med Com Hem som ny leverantör av kabel-TV.

Ownit AB installerade ett nytt bredbandsnät.

Ny hemsida och ny grafisk profil

Föreningen har haft två heltidsanställda (tidigare tre), en ekonomiansvarig och en som i första hand ansvarar för fastighetsskötseln.

Föreningen utökades med en lägenhet. En hyreslokal på Kungsholmsgatan 11 byggdes om och såldes som bostadsrätt.

Isoleringen av de tre gårdarna på Kungsholmsgatan 9-11 och 11-13, som påbörjades 2005, har avslutats.

På försök anlades konstgräs på delar av terrasserna på Kungsbro Strand 19 och 25.

I flera år har föreningen gjort betydande insatser för att ventilationssystemet ska uppfylla gällande normer. Det arbetet avslutades 2007.

En andra gästlägenhet iordningställdes och togs i bruk. Sedan 2007 har medlemmarna kunnat boka föreningslokalen och gästlägenheterna på föreningens hemsida.

Ett återvinningsrum färdigställdes på Kungsklippan 14 men öppnas först när trapphusmålningen är klar.

Belysningen i pelargångarna på Kungsbro Strand förbättrades och uppsnyggningen av föreningens utemiljöer fortsatte.

Föreningens nya hemsida togs i drift samtidigt som föreningens nya grafiska profil presenterades.

Renoveringen av trapphusen klar. Fasadrenoveringen påbörjas

Renoveringen av trapphusen påbörjades 2005 med att entréerna målades om och aluminiumportarna ersattes med ekportar. Hela projektet avslutades 2008. Väggar, tak, lägenhetsdörrar, karmar och hissar har målats, ledstänger, dörrar i korridorerna och andra trädetaljer har slipats och fernissats, armaturer har bytts ut, marmorgolv har stenslipats, mm.

Av säkerhetsskäl har alla trapphus försetts med efterlysande tejp längs golvsocklarna och nödutrymningsskyltar monterats i källargångarna. Av samma anledning är den automatiska portöppningen avstängd nattetid.

Föreningen har fått fyra nya lägenheter: två på entréplan på Kungsklippan 12 och två på Kungsholmsgatan 11, tidigare kontorslokaler. Styrelsen beslöt att vänta med försäljningen av de två på Kungsklippan tills marknaden för bostadsrätter har stabiliserats.

Två gästrum har iordningställts för medlemmarnas räkning på Kungsholmsgatan 13A.

Fiskaffärens lokal på Kungsholmsgatan 11 har utvidgats på cykelrummets bekostnad. I stället har föreningen anordnat fler uppställningsplatser för cyklar på Kungsbro Strand.

På hösten 2008 inleddes fasadrenoveringen av föreningens fastigheter. Färgen har beslutats i samråd med en färgkonsult och med representanter för Stockholms Stadsmuseum, Skönhetsrådet och Stockholms Stadsbyggnadskontor.

Renoveringen påbörjades med Pipersgatan 16 och 18, där det fanns vissa brister såväl på fasaden som på takterrasser och balkonger som det var angeläget att åtgärda.

Tvättstugorna på Kungsholmsgatan och Pipersgatan renoverade

Fasadrenoveringen fortsatte under 2009 med Kungsholmsgatan 13, 11 och 9.

De två mindre tvättstugorna på Kungsholmsgatan 11 och Pipersgatan 16 renoverades och har nu samma höga standard som de två större tvättstugorna på Kungsklippan och Kungsbro Strand.

På Kungsbro Strand har alla huvudventiler till värmesystemet bytts ut. I södra halvan av Kungsklippan 20 har ventilationssystemet justerats.

De två nybyggda lägenheterna på Kungsklippan 12 var uthyrda under året.

Tak- och altanrenoveringar godkända
Yttertaket på Kungsklippan 14 blev helt omlagt.
Den renovering som gjorts av terrasser och altaner på Kungsholmsgatan och Kungsklippan besiktigades och efter viss justering kunde arbetet godkännas.
Ny konstruktion på sopsugsanläggningen

På grund av ofta återkommande stopp i sopsugsanläggningen har sopsugen byggts om så att det nu är två skilda anläggningar, en för Kungsklippan/Pipersgatan och en för Kungsbro Strand/Kungs-holmsgatan.

Takaltanen på Pipersgatan 16 har reparerats och byggts om.
På Kungsklippan 14 och 20 har grundisolering delvis utförts; för underliggande bebyggelse mellan Kungsklippan 16 och 20 har helt ny grundisolering utförts.
Taken på Kungsklippan 20 och 22 har målats om.
Taket på Kungsklippan 12 har fått ny plåttäckning.
Fönsterbyte och renovering av balkongerna påbörjades, liksom rensning av avloppsstammar.
Avloppsstammarna rensade
Källargångar och vindsutrymmen röjdes.
Fönsterbyte/balkongrenovering pågår.
Ny tvättstuga har iordningställts på Pipersgatan 16.
Undercentral för värme på Kungsholmsgatan har moderniserats.
Avloppsstammarna har rensats med högtryck i samtliga fastigheter.
Alla fönster är utbytta och balkongerna renoverade.
Fönsterbyten/balkongrenoveringar avslutas i december 94. Kostnad: 33,2 miljoner kronor.
Arbetet med att renovera altaner och terrasser på Kungsbro Strand 17, 19 och 21 påbörjas.
Stämman 1994 beslutade att Fonden för inre underhåll ska upphöra. Ändringen i stadgarna godkändes i augusti 1995 och därefter utbetalades medlemmarnas innestående medel i fonden.
Hyreslokalernas fönsterpartier renoverade
Renoveringen av fönsterpartier i föreningens butikslokaler är i huvudsak avslutad.
Gården mellan Kungsholmsgatan 9 och 11 är delvis omlagd.
Taken på Kungsklippan 20 och 22 är omlagda.
Föreningslokal och gästlägenhet invigda
Ny grundisolering och i samband därmed renovering av gårdarna på Kungsbro Strand.
Utbyte av takbalustraderna på samtliga hus på Kungsklippan.
Föreningslokalen och en gästlägenhet på Kungsholmsgatan 9 är färdigställda.
Etapp 1 av renovering av elsystemet på Kungsholmsgatan 9-13 är slutförd.
Föreningen har tecknat ett kontrakt med Kabelvision där föreningen gemensamt står för kostnaden för TV-utbudet.
Arbetet med att renovera hissarna har påbörjats.
Samtliga lokaler ägs av föreningen
Föreningen köper den lokal (cykelaffären) på Kungsholmsgatan 9 som ägts av HSBs Riksförbund. Därmed ägs samtliga lokaler av föreningen.
Elrenoveringen på Kungsbro Strand är klar.
Föreningens Expedition har ”fått en rejäl ansiktslyftning”.
Fjärrvärme och sopsug installeras
Föreningen har tre stycken fastighetsskötare och en lokalvårdare anställda på heltid.
Planteringslådor har byggts på lägenhetsterrasserna Kungsholmsgatan 9.
Iordningställande och ombyggnad av lokal Kungsklippan 20 till personalrum enligt arbetsmiljölagen.
Ombyggnad till verkstad med inredning för eget bruk i Kungsklippan 14 och Kungsholms Strand 21.
Arbetet med rörstambytena är nu i slutskedet.
Fjärrvärme har installerats – inregleringen av värmen skall, med utgångspunkt från värmemätningen under vintern, ske på försommaren 1981 och varmvattencirkulationen kopplas in på våren samma år.
Förberedelser för den ändrade sophanteringen enligt myndigheternas krav har fortsatt och godkänts för erhållande av statligt lån och bidrag. I varje trapphus installeras i ett av sopnedkasten en kvarn som maler soporna innan de i rör sugs ner till en gemensam container i byggnaden mellan Kungsbro Strand 19 och 21. Suganläggningen placeras i den f.d. panncentralen Kungsholms Strand 21.
Man säger att när HSB beslöt om inköp av Bolinders markområde och bildande av den största Brf ditintills gick man till verket med stor bävan. Inför detta verksamhetsår med de lätt förutsebara ekonomiska kraven: fortsatt inflation och prisökning, pågående reparations- och installationsarbeten, upplevde vår styrelse detsamma. Kvar av de stora upprustningsarbetena står utbyte av våra elektriska kablar och ledningar. Balkongskärmarna fyller inte tidens krav och måste så småningom ersättas.
Hemtjänst har i samarbete med Kungsklippans Pensionärsklubb startat ett pilotarbete under arbetsnamnet ”Grannansvar”. Pensionärsklubbens trappombud är härvid till stor hjälp.
Föreningen har fr.o.m. i år kunnat tillhandahålla lokal för Pensionärsklubbens studiecirkelverksamhet likaväl som för egna mindre samlingar.
”Vi är tacksamma för att det nu synes som om vi är på väg mot ett lugnare arbetstempo.”
Skorstensfejare har sotat imventiler i såväl kök som badrum. Dock har ett ganska stort antal lägenhetsinnehavare ej hörsammat anmaning om beredande av tillträde till lägenheten. Detta har medfört att en total upprensning av ventilationerna ej kunnat utföras.
Sopsugsanläggningen har börjat tas i bruk och styrelsen vill framhålla att för undvikande av onödiga underhållskostnader och driftstörningar noga följa de vid sopnedkasten uppsatta anvisningarna samt den information som meddelats i brevlådorna.
Varmvattencirkulationen inom fastigheterna har tagits i bruk.
De sista årens aktiviteter för att våra fastigheter skall svara upp mot tidens och myndigheternas krav har fortsatt. Samtidigt som arbetet med sophanteringen pågått, har arbetet med regnvattenledningarna avslutats och elementventilerna påbörjats. Vi är tacksamma för att det nu synes som om vi är på väg mot ett lugnare arbetstempo.
I likhet med föregående år har höjda räntor och kostnader vållat bekymmer och tvingar till ökade ekonomiska insatser av oss alla fr.o.m. 1981-10-01.
Önskemål har uttalats om codelås. En skriftlig förfrågan visade dock att endast cirka en fjärdedel av samtliga medlemmar står bakom denna önskan varför frågan har bordlagts.
Största möjliga sparsamhet iakttas
En av föreningen ägd bostadsrätt i Kungsklippan 12 har försålts till marknadspris.
Arbetet med justering av sophanteringen och värmen har fortsatt. Vår anpassning till övergången från säckar till kvarnar krävs fortfarande av oss alla.
För övrigt har styrelsen iakttagit stor sparsamhet och endast beställt absolut nödvändiga arbeten. Det tidigare diskuterade bytet av elektriska stigarledningar och övrigt periodiskt underhåll planerar styrelsen att genomföra vid aktuellt behov.
Statliga bidrag räddar medlemmarna från större avgiftsökning
Föreningen har tre heltidsanställda fastighetsskötare och en lokalvårdare.
Vi har fått varsel om snar utbetalning av tidigare sökta och beviljade statliga bidrag och lågräntelån. Dessa goda ting är förknippade med de sista årens stora arbeten. Detta jämte bl.a. den milda vintern har gjort det möjligt att begränsa höjningen av årsavgifterna till endast 3% fr.o.m. 1 oktober 1983.
Den första oktober 1934 stod HSB:s första betonghus – Kungsklippan 12, 14 och 20 – färdiga för inflyttning. Nästa verksamhetsår firar vi alltså 50 år. Födelsedagskalaset ersätts av
den rimliga höjningen av årsavgifterna.
Styrelsen ser framför sig ett ökat reparations- och underhållsbehov
Komplettering av tvättutrustningen har gjorts i samtliga tvättstugor och en upprustning av lokalerna kommer att slutföras under kommande vinter.
Arbetet med översyn och underhåll av yttre målning på fönster och balkongdörrar har fortsatt men har tagit längre tid än beräknat bl.a. på grund av att medlemmar varit bortresta under längre tider än enbart semester.
Föreningens fastigheter har nu kommit upp i en sådan ålder, att det är realistiskt att emotse ett ökat reparations- och underhållsbehov. Medel har fonderats för sådana behov och föreningens ekonomi är god.
Protester mot nya Klarastrandsleden och bebyggelse på Blekholmstorget
Föreningen har fem heltidsanställda: tre fastighetsskötare, en kvinnlig lokalvårdare samt en förvaltare.
Trädgården Kungsholms Strand 17 har rustats upp. Kodlåsen har installerats.
Föreningen har inlämnat besvärsskrivelser vad avser både Klarastrandsleden och utbyggnaden av Bangårdsposten, dock utan att hänsyn sedan tagits av berörda myndigheter.
Kungsholmsstrand blir Kungsbro Strand
Kungsholmsstrand döps om till Kungsbro Strand.
Föreningen har sex heltidsanställda
Föreningen har sex heltidsanställda: en lokalvårdare, fyra fastighetsskötare samt en förvaltare.
Förhandlingar har förts för förbättring av föreningens sopsugsanläggning vilken i sin nuvarande form är mycket arbetskrävande.
Maskinistexpeditionen på Kungsklippan 14-16 är åter öppnad.
Lekskolan på Pipersgatan får nya glastak. Med en PC kan föreningen kommunicera med HSB
Föreningen har fem heltidsanställda: en lokalvårdare (som dock inte varit i tjänst), tre fastighetsskötare samt en vice värd.
En gammal skamfläck för föreningen har lanterninerna vid Pipersgatan 16-18 varit. Inte nog med att de varit ovanligt fula. Vatten har läckt in i lekskolans lokaler nedanför. Under arbetets gång visade det sig att vi var tvungna att byta inte bara glaset utan även ramarna, vilket både fördyrade och försenade iordningsställandet. Tack vare nya glassorter har vi nu fått en mycket god värmeisolering.
Efter de stora reparationer vi utfört inom föreningen har våra grönytor slitits hårt, varför vi har rensat upp stora delar av trädgårdarna. För detta ändamål har vi fått rätt stora bidrag från byggentreprenören.
Sopsugsanläggningen har rustats upp och automatiserats.
HSB Stockholm har utvecklat ett nytt datorsystem med elektroniskt medlems- och fastighetsregister, hyresredovisning och bokföring. Systemet kommer via persondatorer att bli tillgängligt för alla bostadsrättsföreningar. Med anledning av detta har föreningen skaffat en PC som kan kommunicera med HSB Stockholms värddator. Vi kan även använda datorn för andra saker såsom ordbehandling, registerhantering, underhållsplanering och kalkyler.
Föreningen har under året avgivit ett flertal synpunkter på den planerade bebyggelsen på Blekholmstorget. Vi har bl.a. vänt oss emot den mycket förorenade marken, den ökade kontoriseringen och den förändrade stadsbilden. Hittills har våra synpunkter inte beaktats, men vi har nu överklagat till Länsstyrelsen.
Anslutning till Kabelvisions kabel-TV-nät
En kontorist har anställts och hon utför allt administrativt arbete samt vissa vice värdsuppgifter. Någon lokalvårdare är inte längre anställd.
Bränsleförbrukningen inom föreningen har börjat öka. Ett led i att få ner ökningen har varit att täta fönster och balkongdörrar, byta vattenkranar o.dyl. Medlemmarna har därför kunnat hämta tätningslister hos våra maskinister. En genomgång av frågor och problem kring fönsterbyte pågår.
Vid extra föreningsstämma den 28 februari beslöts enhälligt av föreningen skulle anslutas till Kabelvisions kabel-TV-nät. Beslutet innebär att Kabelvision ska utföra renovering och ombyggnad av befintligt central-antennsystem. Nätet ska klara 30 TV-kanaler och 24 radiokanaler.
Kabelvision åtar sig att distribuera TV-kanalerna Kanal 1 och TV2 samt radiokanalerna P1, P2 och P3 från Sveriges Radio & Television. Vidare distribueras ett basutbud och ett tilläggsutbud. Tillgång till bas- och tilläggsutbudet får de medlemmar som träffar eget avtal med Kabelvision. Programutbudet ska prövas av ett programråd med fem ledamöter, varav tre utses av föreningen.
Den som vill ha basutbudet får betala en månadsavgift om 35 kronor. Övriga får ett spärrfilter inmonterat utan kostnad.
Gatuarbeten för ny tunnelbanestation
De tilltänkta fasadrenoveringarna av fastigheterna Pipersgatan 16 och 18 har tyvärr ännu ej kunnat verkställas på grund av förbud från Stockholms stad att sätta upp ställningar under pågående gatuarbeten för tunnelbanestation.
I panncentralerna Kungsklippan 14 och Kungsholms Strand 21 förekommer ej längre någon sopförbränning utan alla sopor bortforslas.
Då en hel del ytterligare vattenskador inträffat föranledda av läckage på stamledningar, blir det under de närmaste åren ofrånkomligt med en allmän upprensning och byte av stamledningar. Utbyte av badkar, tvättställ, blandare m.m. har utförts av föreningens fastighetsskötare, när så kunnat ske. Lägenhetsinnehavaren betalar materialet, medan i de flesta fall arbetet utföres kostnadsfritt.
Inom föreningen har tillsatts en kommitté på fem personer för att närmare utreda frågan om modernisering av föreningens tvättstugor.
Föreningen har slopat ett cykelstall i Kungsklippan 12 och hyrt ut lokalen till lagerlokal.
Ifråga om framdragning av gångtunnel under fastigheterna Pipersgatan 16 och Kungsklippan 22 till tunnelbanan avvaktar styrelsen Expropriationsdomstolens fastställelse av förlikningsavtalet om ersättning från Stockholms stad.
Enär föreningens fastighetsskötare ej kunnat åtaga sig jourtjänst utöver ordinarie arbetstid, har föreningen träffat avtal med Larmtjänst AB om jourtjänst under de tider, då fastighetsskötarna ej är i tjänst. Då svårigheter att nå fastighetsskötarna även under dagtid, när de uppehålla sig i olika fastigheter för arbeten, har planerats att på maskinistexpeditionerna installera automatiska telefonsvarare.
Förskoleseminariet har avflyttat från Kungsholmsgatan 11. De ledigblivna skollokalerna har visat sig icke vara lämpliga såsom bostäder utan en genomgripande och synnerligen kostnadskrävande ombyggnad. Lokalerna har hyrts ut till Stockholms Bostadsföreningars Centralförening SBC för att användas som kontor, och SBC har i egen regi igångsatt inredning av lokalerna.
Antalet pensionärer inom föreningen uppgår till cirka 500.
Mer än 600 av medlemmarna är pensionärer
Ytterligare en hel del vattenskador har inträffat, föranledda av läckage på stamledningar. Utbyte av samtliga stamledningar har kostnadsberäknats till 3 miljoner kronor.
Genom förmedling av vice värden har ett antal lägenhetsinnehavare på förmånliga villkor låtit sätta in perspektivfönster av modern konstruktion.
Styrelsen har gått i författning om justering av portar och portlås för att om möjligt utestänga obehöriga, som nattetid söker sig till entréer och trapphus.
Vicevärdskontoret har moderniserats och ommålats samtidigt som ett mindre väntrum iordningställts utanför expeditionsrummet.
Tvättstugekommitténs arbete har varit föremål för ingående diskussioner och resulterat i ett konkret förslag av tvättstugan Kungsholms Strand 17-19.
Från Gustavsbergs Fabriker AB har föreningen emottagit förfrågan angående modernisering av badrum och kök inom fastigheterna.
För framdragning av gångtunnel under fastigheterna Pipersgatan 16 och Kungsklippan 22 till tunnelbanan har Expropriationsdomstolen fastställt en ersättning av 162.880:72 kr, som av Kommunalförbundet för Stockholms stads och läns regionfrågor inbetalats till föreningen.
Föreningen har överenskommit med HSB i Stockholm om återförande till föreningen av de lokaler inom föreningens fastigheter, som innehas av HSB i Stockholm. För dessa lokaler, tillsammans 48 stycken, har föreningen förbundit sig att erlägga 414.546:- kr. Samtliga lokaler är uthyrda och föreningen skall från HSB i Stockholm övertaga hyreskontrakten fr.o.m. 1 januari 1972.
För föreningens fastighetsskötare har fr.o.m. den 1 september införts jourtjänst, som för de fyra anställda alltså infaller var fjärde vecka. På de båda maskinistexpeditionerna liksom på vicevärdskontoret har insatts automatiska telefonsvarare. Med tanke på mera allmän femdagarsvecka och ändrad veckorytm har öppethållandet av vicevärdskontoret förlagts till måndagar och torsdagar.
På grund av omlagd bokföringsrutin inom HSB i Stockholm har avgifts- och hyresinbetalningarna övergått från kvartalsvis till månadsvis.
Antalet pensionärer inom föreningen uppgår till över 600. Pensionärskommittén undersöker i samråd med styrelsen möjligheten att ordna en fritidslokal inom någon av föreningens fastigheter.
Extratämma avsätter hela styrelsen
Styrelsen har som konsult anlitat ingenjör Hans Beckman att utföra visst förberedande utredningsarbete avseende framtida utbyte av stamledningar för vatten och avlopp. Kostnaderna för detta stamledningsbyte har av Beckman angivits komma att uppgå till 8-10 miljoner kronor.
Det har visat sig att föreningens förutvarande vicevärd utan styrelsens uppdrag utvidgat Beckmans åtaganden att omfatta betydligt mer än vad styrelsen hade beslutat. Vicevärden har också med överskridande av sina befogenheter attesterat betydande utbetalningar till Beckman. Det är ovisst om föreningen kan återfå dessa pengar.
Styrelsen har med hänvisning till föreningens ekonomiska situation beslutat att inte för närvarande inleda renoveringsarbeten av den omfattning som föreslagits.
Pensionärskommittén har ordnat ett antal utflykter, studiebesök och läsecirklar. Under hösten ordnades tvenne pensionärsträffar i Landstingshusets restaurang med underhållning av Helge Löfkvist och Anders Fugelstad.
Vid extra föreningsstämma den 15/11 1972 beslutade stämman på grund av grava anmärkningar från revisorerna, avsätta samtliga förtroendevalda ledamöter av styrelsen.
Livaktig pensionärsverksamhet
Jourtjänsten för maskinisterna har slopats.
Tvättstugan vid Kungsholms Strand 25 har lagts ned och lokalen hyrts ut till Stockholms Gatukontor på ett tioårigt indexreglerat kontrakt. Hyra för närvarande 90:- kr/kvm.
Av föreningen inköpt lägenhet för 40.000:- kr har sålts till samma belopp.
Styrelsen har beslutat slopa avgift för namnskyltar och cykelplatser.
Personsökaranläggning skall inköpas så vicevärden lättare och omgående kan få kontakt med maskinisterna för att förbättra servicen för de boende när det gäller felanmälan på icke expeditionstid.
Årsavgifterna för de lokaler som föreningen tagit över från HSB var 153.000:- kr. Hyresintäkterna från samma lokaler ger nu föreningen en intäkt som uppgår till cirka 430.000:- kr årligen.
Pensionärskommittén har anordnat läsecirklar, teaterbesök och bussutflykter. På Piperska Murens festvåning hölls den sedvanliga höstfesten för 230 personer. Einar Ebe höll ett föredrag och lutsångaren Per Filip stod för sångunderhållningen.
I massmedia har vi när detta skrives tagit del av att en ny dyrtid stundar, bl.a. på grund av oljekrisen och dess följdverkningar. Kostnaderna för fastigheternas skötsel och underhåll ökar. Några besparingar på det nödvändiga underhållet av föreningens fastigheter kan icke göras då viss eftersläpning föreligger. Vi hoppas därför att föreningens medlemmar skall ha förståelse om kommande styrelse tvingas besluta om ytterligare avgiftshöjningar.
Två lägenheter säljs av föreningen för 30 resp 26,5 tusen kronor, dvs marknadspris
Föreningen har tre heltidsanställda fastighetsskötare, en halvtidsanställd och en heltidsanställd städerska. Minskningen med en fastighetsskötare har möjliggjorts genom att den yttre skötseln av grönområden m.m. har lagts ut på entreprenad.
Två stycken av föreningen ägda lägenheter har sålts för 30.000:- respektive 26.500:- kr, dessa priser är de ”marknadspriser” som för närvarande råder.
En försäljningsavgift på 150:- kr har införts, vilken oavkortat tillfaller föreningen.
Beträffande kommande stambyten i kök och badrum har besiktning av lägenheterna påbörjats och beräknas vara färdig i februari 1975. Antalet vattenskador har varit 37 stycken med 68 stycken skadade objekt.
Pensionärskommittén har hållit läse- och diskussionscirklar, ordnat bussutflykter och den sedvanliga höstfesten i Piperska Murens festvåning, som samlade 186 personer.
Gustaf Kvist, medlem i pensionärskommittén, har såsom ledamot av kommunens förtroenderåd medverkat vid anskaffandet av en ny kommunal pensionärslokal vid Parmmätaregatan.
Kostnader för drift och sedvanligt underhåll beräknas under kommande år öka med angivna procentsatser: Renhållning 20%, städning 20%, sotning 20%, vatten 70%, el 20% och gas 30%.
”En explosionsartad kostnadsstegring som drabbar envar”
Antalet vattenskador har varit 28 stycken.
Avgiften vid lägenhetsförsäljning har höjts från 150:- till 250:- kr, detta belopp tillfaller Brf Kungsklippan.
HSB Stockholms värmetekniska avdelning arbetar med upprättande av tekniska handlingar för anbudsinfordran rörande avloppsstambyte. Styrelsen har givit HSB:s Riksförbunds låneavdelning i uppdrag att utreda lånefrågorna.
Bostadsrättsföreningen Kungsklippans bostadsrättshavare får i dag liksom många andra uppleva en explosionsartad kostnadsstegring som orsakar bekymmer för envar. Vår slogan måste bli: ”Sparsamhet”. Men denna skyldighet till sparsamhet åvilar inte enbart en styrelse, den ställer samma krav på alla föreningens bostadsrättshavare. Här ska endast nämnas en kostnadsstegring, vattenkostnaden som har ökat med 70%. Tänk på detta procenttal när Ni förbrukar vatten i Edra hem.
Betydande underhålls- och reparationsarbeten
Det har varit 29 stycken försäkringsskador p.g.a. vattenskador.
Pensionärskommittén har hållit läse- och diskussionscirklar i anslutning till ABF:s studieverksamhet och med besök även av författaren Per Anders Fogelström. I kommunens nyinredda fritidslokal Parmmätaregatan 9 har kommittén vid tre tillfällen anordnat samkväm för Brf Kungsklippans pensionärer. I Piperska Murens festvåning har den sedvanliga julfesten anordnats. Vid detta tillfälle deltog 214 medlemmar, vilka bjöds på lunch samt underhölls med sång och musik av de kända artisterna Ove Engström och Ulla Roxby.
Inom vår förening pågår omfattande underhålls- och reparationsarbeten som utbyte av avloppsstammar och i samband härmed sker även andra installations- och kompletterande arbeten, påkallade av de bestämmelser som idag föreskrivs från myndigheterna.
I år liksom tidigare år konstaterar vi med eftertanke, att våra pengar får mindre och mindre värde. Kostnadsutvecklingen i vårt samhälle är skrämmande. Det drabbar oss på alla områden, även vår boendekostnad. Diskontot har som bekant gått upp, det ökar våra lånekostnader, elskatten kommer att stiga, vidare får vi räkna med ökande bränslekostnader.
Styrelsen djupt orolig för att kapitalvärdet på bostäderna ska minska
Det har varit 35 stycken försäkringsskador, varav 30 vattenskador och 5 inbrottsskador.
Pensionärskommittén har hållit läse- och diskussionscirklar i anslutning till ABF:s studieverksamhet. Studiebesök har gjorts i på utställningen ”Sverige i tiden” på Kulturhuset samt på Polismuséet. I Piperska Murens festvåning har den traditionsenlig julfest anordnats. Vid detta tillfälle deltog 180 medlemmar, vilka bjöds på lunch samt underhölls med sång och musik av Anneli Kinnunen och Bill Salo.
Vid pensionärsmöte i Nämndhuset, Fleminggatan 4 den 18 november beslöts att bilda Kungsklippans Pensionärsklubb, vilken ska överta den av hittillsvarande pensionärskommittén bedrivna verksamheten.
ALLT BLIR DYRARE. Under hösten 1977 förutspådde massmedia hårdare tider – som för människorna i dagens samhälle är en realitet. På grund härav måste vi räkna med en sänkning av vår levnadsstandard. Vi måste därför iakttaga största möjliga sparsamhet. Kommande styrelse måste med skärpt uppmärksamhet se till att fastigheternas underhåll ombesörjes på bästa sätt, om inte så sker, kan kapitalvärdet för våra bostäder minska.
Varmvattenmätare installeras i lägenheterna
Det har varit 36 stycken försäkringsskador, varav 32 vattenskador och 4 inbrottsskador.
I samband med byte av avloppsstammar installeras varmvattencirkulation samt mätare för varmvatten i varje lägenhet. Dessa mätare är ett krav från myndigheterna.
Pensionärsklubben har hållit läse- och diskussionscirklar, bussutflykter samt traditionsenlig julfest i Piperska Murens festvåning.
Året har präglats av stora tvingande reparationsarbeten, de fortsatta stambytena, reparation av nästan samtliga yttertak m.m. Ännu återstår en del, såsom balkong och terrassomläggningar vid Kungsholmsgatan och Kungsholms Strand etc. innan vi kommer ifatt med tidigare eftersatt underhåll.
En del arbeten måste göras för att uppfylla samhällets ändrade krav t.ex. beträffande sophanteringen, obligatoriska varmvattenmätare i lägenheterna m.m. Anslutning till fjärrvärme kommer enligt Energiverkets senaste beräkningar att ske vid årsskiftet 1979-80.
Dyster facit: 57 inbrott i källar- och vindsförråd
Självrisken på vår fastighetsförsäkring höjdes den 1/1 1979 från 1.000:- till 6.500:- kr. Det har varit 12 stycken vattenskador överstigande självrisken och 23 stycken under självrisken.
I källare- och vindsförråd har det varit 57 stycken inbrott, samtliga understigande självrisken.
Installation av fjärrvärme har beställts. Beräknad kostnad för installationen och därmed sammanhängande byggnadsarbeten utgör 1.186.900:- kr exklusive mervärdeskatt.
Pensionärsklubben har hållit läse- och diskussionscirklar. Sommarens tänkta aktiviteter regnade bort, men i september gjorde klubben en uppskattad utflykt ”Ut i det blå kring sjön Båven”. Den 5 december inbjöds pensionärerna, i enlighet med en mångårig tradition, till julfest på Piperska Murens festvåning, med lunch, kaffe och underhållning.
Verksamhetsåret har varit ett aktivt år med fortsatt rörstambyte, utredningar och förarbete för fjärrvärme och sophantering i enlighet med samhällets nya krav. Reparationer och förebyggande åtgärder har vidtagits i enlighet med fastighetsbesiktningen. Vi har vinnlagt oss om fortsatt underhåll och upprustning av fastigheterna utan att släppa kravet på sparsamhet.
Föreningen har sex fastighetsskötare på heltid
I föreningens tjänst anställda har utgjorts av sex heltidsanställda fastighetsskötare samt fem halvtidsanställda städerskor.
I Kungsholmsstrand 25 har i cykelstallet anordnats ett 30-tal garageplatser för mopeder. I mån av tillgång uthyres dessa platser för en årshyra av 15:- kr.
Fr.o.m. 1 januari 1960 har den sista etappen i den lagstadgade arbetstidsförkortningen för anställda fastighetsskötare trätt i frakt. Arbetsveckan utgör från nämnda dag 45 timmar per vecka. Lördagar avslutas arbetet kl. 13.00 i stället för tidigare kl. 14.00. I samband med semester har de anställda rätt till en veckas ledighet. Härutöver under året 6 lediga dagar som enligt överenskommelse utgår med 2 dagar i följd, dock icke i samband med semester, ej heller i samband med ovannämnda 6 dagars ledighet.
Nytt tvåårigt kollektivavtal med tillämpning fr.o.m. 1 februari 1960 har träffats mellan Sveriges Kooperativa och Allmännyttiga Bostadsföretags Förhandlingsorganisation och Svenska Fastighetsarbetareförbundet. Avtalet innehåller beträffande lönerna följande:
Maskinmästaren per år 14.355:- kr.
Maskinisterna per år 13.355:- kr.
Gårdskarlen per år 12.581:- kr.
Varmvattnet har under tiden 27/6-9/7 varit avstängt på grund av pannrengöring, översyn och reparationsarbeten i panncentralerna.
Med anledning av den extra kostnad som förorsakats av stadens beslut att fr.o.m. 1 januari 1960 införa vattenreningsavgift har styrelsen beslutat att fr.o.m. den 1 oktober höja årsavgifterna med 5%.
13 nya parkeringsplatser vid Stadsarkivet förbehålls medlemmar boende på Kungsklippan
Den av styrelsen tilltänkta fasadrenoveringen av vissa av föreningens fastigheter har på grund av uppstådda svårigheter, bl.a. kortfristigt arbetstillstånd och på grund härav otillfredsställande entreprenadanbud, måst uppskjutas.
Genom ett fördelaktigt erbjudande från HSB:s fastighetsservice har ett stort antal medlemmar varit i tillfälle att utbyta sina gamla gasspisar. Likaså har ett flertal medlemmar låtit insätta nya perspektivfönster.
Stora svårigheter har uppstått med anskaffandet av städerskor varför styrelsen som entreprenör för städning av fastigheterna Kungsklippan 22 och Pipersgatan 16-18 antagit Städbolaget Eken. Genom nämnda firma utföres denna städning för en månatlig ersättning av 413:- kr.
Vid av Hissinspektören gjord besiktning har föreningen bl.a. ålagts att utbyta schaktdörrarna och schaktlåsen i fastigheten Kungsklippan 20. Inspektören har därvid rekommenderat att schaktdörrarna utföres som slagdörrar och att korggrindarna slopas. Liknande åtgärder torde komma att ifrågasättas i föreningens övriga hissar med undantag för hissarna i Kungsholmsgatan 9 där de gamla ursprungliga schaktdörrarna och korggrindarna ersatts med slagdörrar för en del år sedan.
Sedan berörda myndigheter givit vissa förhandslöften beträffande arbetskraftstilldelningen har styrelsen för avsikt att under nästa år igångsätta de fasadrenoveringar som av tidigare angivna orsaker måste inställas.
Tillstånd har nu meddelats styrelsen beträffande anordnandet av bilparkeringsplatser mellan Kungsklippan 12 och Stadsarkivet. Parkeringsplatserna beräknas för tretton stycken personbilar av normalstorlek. Enligt styrelsens avsikt skall platserna förbehållas medlemmar boende i Kungsklippan 12, 14, 20 och 22. Den avgift som bilägaren skall erlägga kommer att bliva beroende av kostnaden för platsernas iordningställande.
Komplicerade reparationer av fasaderna
Utförda fasadreparationer har på grund av arbetets svårighetsgrad och därav betingade ekonomiska risker ställt styrelsen inför ett noggrant övervägande huruvida arbetet borde utlämnas på entreprenad eller utföras på s.k. löpande räkning. Efter konsultation med sakkunniga inom såväl HSB:s Riksförbund som HSB i Stockholm förordades att arbetet borde utföras på löpande räkning. Arbetet som uppdrogs åt Stockholms Bostadsföreningars Centralförening påbörjades i mars med ställningsbyggande och var i stort sett avslutat i december. Arbetets art och stora omfattning samt det otroligt dåliga sommarvädret har gjort att arbetet dragit ut på tiden mer än beräknat. I stället för att uppföra manskaps- och redskapsbod har som sådan disponerats tvättstuguavdelningen i Kungsholmsstrand 21.
Framställning har ingivits från en del medlemmar beträffande anordnandet av bilparkeringsplatser å föreningens gårdar vid såväl Kungsklippan som Kungsholmsstrand.
Gårdskarlsbefattningen har indragits. I stället för tidigare sex fast anställda fastighetsskötare har antalet minskats till fem.
Beträffande städning av fastigheterna Kungsholmsstrand 21 och 25 så har detta arbete utlämnats på entreprenad till Städbolaget Eken. Som tidigare bekantgjorts genom anslag å föreningens anslagstavlor har från 1 oktober 1962 lägenhetsinnehavarna befriats från städning av förstugor och trappor.
På grund av väsentligt ökade utgifter för fastigheternas underhåll, reparationer och lönekostnader har styrelsen sett sig nödsakad att från 1 oktober 1962 företaga en höjning av de utgående fasta årliga avgifterna med 15%.
Bilparkeringsplatser för 13 stycken bilar har anordnats å gården till fastigheten Kungsklippan 12. Styrelsen har fastställt en hyra per plats till 160:- kr per år. Parkeringsplatserna är uthyrda mot kontrakt samt endast till medlemmar i fastigheterna Kungsklippan 12, 14, 20 och 22.
F.d. cykelgaraget i Kungsklippan 16 iordningställts till bilgarage för 2 stycken bilar. Hyran utgör per år och bil 700:- kr. Styrelsen har fastställt hyran för den båda enkelgaragen till 900:- kr per år. Från 1 oktober har garageavgiften för mopeder fastställts till 25:- kr per moped och år, samt för trampcyklar till 4:- kr respektive 6:- kr.
Sophämtningsavgiften har höjts från 2.750:- kr till 3.500:- kr per år.
Den tidigare av föreningen tecknade s.k. kollektiva vattenledningsskadeförsäkringen har uppsagts. Då det blir allt vanligare att lägenhetsinnehavarna själva tecknar s.k. hemförsäkringar, vari ingår vattenledningsskadeförsäkring, uppstår dubbelförsäkring. Med anledning av att den kollektiva försäkringsformen sålunda upphört vill styrelsen uppmana de lägenhetsinnehavare som ännu icke ha hemförsäkring att själva och helst så snart som möjligt teckna sådan försäkring.
Konsumtionsföreningen i Stockholm har upphört med sin rörelse i mjölk- och brödbutiken i Kungsholmsgatan 2A. Bostadsrättsföreningen har inlöst bostadsrätten för en köpeskilling av 5.538:- kr. Enär Konsum som villkor för överlåtelsen fordrat att livsmedelsförsäljning icke får förekomma i denna lokal har styrelsen beslutat att uthyra densamma till kontor eller dylikt.
Centralkylarna snart ett minne blott
Arbetet med installation av tvenne sopförbränningspannor har på grund av arbetskraftsbrist och därav föranledda leveranssvårigheter försenats under cirka 4 à 5 månader. Det är styrelsens förhoppning att denna nyinstallation skall medverka till att förbränningen av sopor skall bli så fullständig som möjligt.
Gårdarna vid fastigheterna Kungsholmsstrand har under sommaren och hösten iordningställts. Beträffande den tilltänkta bilparkeringsplatsen å gården till Kungsholmsstrand 17 har vid företagen undersökning av stadens representant avråtts från att söka tillstånd för en dylik åtgärd. Detta enär sannolika skäl talar för att den beslutande myndigheten icke skulle lämna sitt bifall till en dylik hemställan.
I de båda maskinistlägenheterna Kungsklippan 20 och 22 har på framställning av maskinisterna styrelsen låtit insätta elektriska kylskåp.
I centralkylanläggningarna har diverse underhållsarbeten utförts. Kostnaderna för dessa visar en stegring för varje år, vilket torde giva anledning att ifrågasätta huruvida, i en inte alltför avlägsen framtid, kylanläggningarna slopas samt att genom samköp medlemmarna beredes tillfälle att, om så önskas, installera elektriskt drivna kylskåp.
Å gårdarna vid Kungsholmsstrand 17-25 har vägmärken uppsatts. Åtgärden har vidtagits med hänsyn till nödvändigheten att skapa legitima möjligheter för infart till fastigheternas huvudingångar och gårdar.
Restaurant Hong-Kong har av styrelsen beviljats förlängt öppethållande till kl. 24.00.
Oljepriset kr 140:- per 1.000 liter
Av betalningen för sopförbränningspannorna har kr 10.420:- innehållits tills vissa ljudstörningar från fläkten åtgärdats. Arbetet med att eliminera det höga ljudet pågår.
Fem fastighetsskötare och maskinister samt tre städerskor har varit anställda. För städning av fastigheterna Kungsklippan 22, Pipersgatan 16-18 samt Kungsholmsstrand 21-25 har städbolaget Eken anlitats. Löner inklusive semesterersättningar för fastighetsskötsel belöper sig till kr 98.196:- och för städning (inklusive arvode till Eken) till kr 71.696:-. I arbetsgivaravgifter för den anställda personalen har erlagts kr 8.610:-.
Oljepriset har varit kr 140:- per 1.000 liter, varå föreningen erhållit en förmånlig rabatt. Ersättning för sopförbränningen erhålles från Stockholms stads gatukontor med 10 kronor per lägenhet och år.
HSB i Stockholm har beslutat övergå till en ny kontoplan för att möte de krav som ställs på en rätt uppbyggd redovisning. I samband med detta har även de maskinella resurserna förstärkts genom inköp av nya bokföringsmaskiner. Planen är genom decimalsystemet dels utbyggbar och dels ger den genom klassindelningen en klar definition på vad som är balans- respektive kostnads- och intäktskonton.
Högre ränteutgifter, stort reparationsbehov och ett skriande behov av fasadrenovering
Vid extra föreningsstämma 1964 beslutades att centralkylanläggningen i fastigheterna Kungsholmsgatan 11 och 13 samt Kungsholmsstrand 17-21 skulle slopas. Detta arbete som drog en tid av 8 månader och berörde 344 lägenheter var mycket komplicerat på grund av de många olika typer av lägenheter som berördes och av att de gamla kylskåpen var av 4 olika typer. En del endast 40 cm djupa medan kylskåp nu äro standardiserade till 60 x 60 cm.
Styrelsen har efter överenskommelse med maskinisterna som kompensation för nyinstallerade dyrare kylskåp höjt hyran med 10 kronor per månad.
Oljepriset per 1.000 liter har varit 13 kronor lägre än tidigare år. Detta i förening med den milda vintern 1964/65 har gjort att föreningen har ett överskott på bränsleavgifterna. Däremot finns ett underskott för driftskostnaderna med hänsyn till de stora utgifter, som föreningen går till mötes i form av högre ränteutgifter och stort reparationsbehov.
Nio av föreningens tretton fastigheter äro, som alla kan se i skriande behov av fasadrenovering. Till de beslutade och nödvändiga fasadrenoveringarna av fastigheterna Kungsklippan 12, 14, 20 och 22 har igångsättningstillstånd begärts. Styrelsen vill redan nu meddela att lägenhetsinnehavarna fr.o.m. den 1 april 1966 har att emotse en hyreshöjning som kalkylerats till 25 procent på kallhyran. Genom omdisponering av bränsleavgifterna kan höjningen dock stanna vid endast 13 à 15 procent, vilket under förevarande förhållanden måste anses vara en synnerligen rimlig höjning.
Centralantenn för TV och radio installeras
Vid extra föreningsstämma den 15 oktober 1965 beslutades att installera centralantenn för TV och radio. Styrelsen bestämde sig för det lägsta anbudet på 60.000:- kr. På grund av olika omständigheter, bl.a. en del bostadsrättshavares oförstående för nödvändigheten att hålla sina lägenheter tillgängliga fördyrades arbetet med 8.270:- kr.
Fem fastighetsskötare, en städerska på heltid samt en städerska på halvtid har varit anställda. För städning av fastigheterna Kungsklippan 22, Pipersgatan 16-18 och Kungsholmsstrand 21-25 har städbolaget Eken anlitats. För städning av fastigheterna Kungsholmsgatan 9, 11, 13, 13A har anlitats Städningskåren AB.
Central avläsning av gasförbrukningen
I enlighet med HSB:s förslag till centralisering av gasdebiteringen har föreningen beslutat, att gasmätarna i lägenheterna skall borttagas och avläsning ske genom centralmätare för varje hus. Kostnaden för förbrukad hushållsgas (cirka 1,20 kr per kvm lägenhetsyta) kommer i fortsättningen att ingå i årsavgiften. Gasmätare i tvättstugorna finnes kvar och denna gasförbrukning kommer att som tidigare betalas av föreningen. Gasmätarna i samtliga lägenheter monterades ned under november-december.
Första automatiska tvättmaskinen. Föreningen nödgas övergå till svavelfattig, dyrare olja.
I tvättstugan Kungsklippan 18 har insatts en automatisk tvättmaskin, typ Wascomat 71, till en kostnad av 4.423:- kr. Om denna tvättmaskin blir till belåtenhet, kommer de äldre tvättmaskinerna att, i mån av förslitning, utbytas mot automatiska.
Genom införande av automatisk portstängning och i samband därmed nytt arbetsschema har föreningens fastighetsskötarpersonal kunnat minskas från 5 till 4 man.
På grund av nytillkomna bestämmelser om övergång till svavelfattig olja har föreningen nödgats övergå till dylik olja från och med 1/10 1968. Den svavelfattiga oljan är 11:- kr dyrare per kubikmeter än den vi hittills använt.
Föreläggande att sluta bränna sopor i panncentralerna
De tilltänkta fasadrenoveringarna av fastigheterna Pipersgatan 16 och 18 har inte kunnat verkställas på grund av förbud från Stockholms stad att sätta upp ställningar under pågående gatuomläggning på Pipersgatan.
I panncentralerna Kungsklippan 14 och Kungsholmsstrand 21 har omfattande åtgärder vidtagits för nedbringande av ljudstörningar.
Planteringarna på gårdarna mellan mellan föreningens fastigheter har genom anlitande av trädgårdsmästare snyggats upp samtidigt som ett antal nya parksoffor inköpts.
Takterrassen Kungsholmsgatan 11 har försetts med blomkrukor och soffor.
En hel del vattenskador har inträffat föranledda av läckage på stamledningar. Det torde under de närmaste åren bli ofrånkomligt med en allmän upprensning av stamledningar, eventuellt utbyte av desamma.
Den varslade höjningen av årsavgiften på grund av hårdare villkor för lån hos Stockholms stad har ägt rum fr.o.m. den 1 april med 15%.
Föreningen har lyckats utrymma ett cykelstall i Kungsholmsstrand 21 och hyra ut lokalen till lagerlokal, vilket ger föreningen en merinkomst av 1.982:- kr per år. Föreningen har även övertagit och hyrt ut en affärslokal i Kungsholmsgatan 2A som HSB tidigare haft bostadsrätt till.
Med anledning av framdragning av gångtunnel under fastigheterna Pipersgatan 16 och Kungsklippan 22 till tunnelbana nr 3, underhandlar styrelsen om ersättning av Stockholms stad.
Från Stockholms stads Hälsovårdsnämnd har föreningen erhållit föreläggande att upphöra med sopförbränning i panncentralerna. Överenskommelse har därför träffats med Stockholms stads gatukontor om daglig avhämtning och bortforsling av sopor.
Centralantennen för TV-anläggningen har under hösten kompletterats för TV kanal 2.
Protester mot planerna på bensinstation framför Kungsholmsgatan 9…
Garantiaktiebolaget Anticimex har utfört sedvanliga ohyresbesiktningar. Väggohyra har spårats i ett fall.
I samband med den nya kylanläggningen kan omnämnas att de lägenhetsinnehavare som så önska kunna utbyta sina gamla kylskåp mot nya. De nya skåpen äro behandlade med ett beständigt rostskydd, samt betingar ett pris av 300:- kr per styck.
Om- och nyplantering samt trädgårdsarbete i övrigt, har utförts å takterrasser och gårdar. Från en del av takterrasserna vid Kungsholmsstrand har större buskar borttagits och omplanterats på gårdarna. Det kan nämligen befaras att buskarna förorsaka skada å stensättning och takisolering.
Natten mellan den 23 och 24 februari förövades inbrott i maskinistexpeditionen Kungsklippan 14, varvid serienycklarna till nio av föreningens fastigheter blevo stulna.
Styrelsen har undersökt vilka möjligheter som kunna ifrågakomma i och för avhjälpandet av besvärligheterna med den sotbildning som våra fastigheters panncentraler förorsaka. För närvarande pågår undersökningar att med användandet av rostfri plåt bekläda sotavskiljningskamrarna samt att i övrigt använda redan befintliga anordningar för vattenridåer.
Sedan Stadsbyggnadsnämnden framlagt förslag till ny stadsplan beträffande anordnandet av bensinstation framför Kungsholmsgatan 9 har till Byggnadsnämnden ingivits besvärsskrivelse, vari framhålles de olägenheter och risker för gångtrafiken som skulle bliva en följd om nämnda stadsplan av Stockholms stadsfullmäktige godkändes.
…men de får inget som helst gehör
I enlighet med av årsmötet gjort uttalande har varmvatten tillhandahållits under hela året med undantag för någon tid under sommaren då panncentralerna varit föremål för översyn och reparation.
Med anledning av stadsfullmäktiges beslut att anordna bensinstation framför Kungsholmsgatan 9 har styrelsen hos Överståthållarämbetet samt slutligen hos Kunglig Majestät överklagat detta beslut. Båda instanserna har emellertid lämnat styrelsens besvär utan avseende.
Nya ordningsföreskrifter för tvättstugornas begagnande iordningsställts och utdelats.
Beslut om avgiftshöjning med 10%
De gamla kylskåpsmantlarna i tvenne av föreningen ägda bostadslägenheter har utbytts mot nya.
För fastighetsskötarna har omklädnads- och duschrum anordnats i anslutning till värmecentralerna.
Vid Kungsholmsstrand 25 har till förhindrandet av att matos från restaurang Örjan skall tränga ut i förstugor och trappuppgångar vissa åtgärder vidtagits.
Med undantag för några veckor under sommaren, då panncentralerna varit föremål för översyn och reparation, har varmvatten tillhandahållits under hela året.
Som bekant har myndigheterna företagit höjning av fastighetstaxeringen. För vår förenings vidkommande har taxeringen höjts från 16.715.000:- kr till 19.510.000:- kr.
På grund av svårigheter att finansiera föreningens utgifter – höjda skatter, väsentligt ökade underhållskostnader samt nödvändiga men hittills eftersatta reparationsarbeten – har styrelsen ansett sig nödsakad att från 1 oktober 1952 höja medlemmarnas årsavgifter med 10 %.
För medlem vilken hyr ut ut sin lägenhet har, enligt Hyresrådets beslut, hyresgästen att erlägga en förhöjd grundhyra med 7 % per år från 1 oktober 1952 räknat.
För att nedbringa kostnaderna för centralradioanläggningarna har uppdragits åt L.M. Ericsons försäljningsaktiebolag att för en kontrakterad summa av 925:- kr per år svara för skötsel och tillsyn av anläggningen i Kungsklippan 14. Centralanläggningen i Kungsholmsstrand 21 står som tidigare under tillsyn av föreningens maskinister.
För vicevärdskontorets behov har en ny räknemaskin anskaffats. Förutom att den gamla maskinen lämnats i utbyte uppgår kostnaden för den nya maskinen till 400:- kr.
Efter därom gjord framställning har Gatukontoret låtit anbringa markerad gatuövergång utanför Kungsholmsgatan 9.
Inköp: sopkärra, slaggkärror och termograf
Vid den årliga hissbesiktningen har Hissinspektören föreskrivit att hissarna skola vara försedda med automatrisk eller konstant belysning.
För att erhålla en i förhållande till yttertemperaturen bättre avvägd bränsleförbrukning har i värmecentralen Kungsholmsstrand 21 installerats en s.k. Billmans variator.
På grund av pannrengöring och reparationer i värmecentralerna har varmvattnet under sommaren varit avstängt cirka tre veckor.
Fastighetsskatten för 1953 belöper sig till 106.915:- kr. Ökningen är betingad av höjt taxeringsvärde och dels höjning av skattekronan.
Inköpt har gjorts av bl.a. följande inventarier 1 st. sopkärra, 3 st. slaggkärror, 6 st. slagglådor samt 1 st. låsbar termograf.
Olja ersätter kol på Kungsholmsstrand…
För en beräknad anläggningskostnad av cirka 30.000:- kr har styrelsen beslutat installera oljeeldning i panncentralen Kungsholmsstrand 21. Anläggningen omfattar 4 st. oljeaggregat jämte erforderliga rör- och elektriska ledningar. En oljetank rymmande 47.000 liter är placerad i den förutvarande kolkällaren.
Panncentralen i Kungsholmsstrand 21 förser fastigheterna Kungsholmsstrand 17, 19, 21 och 25 med värme och varmvatten. Panncentralen i Kungsklippan 14 levererar värme och varmvatten till Kungsklippan 12, 14, 20 och 22, Pipersgatan 16-18 samt Kungsholmsgatan 9, 11 och 13.
Ett 30-tal medlemmar låtit utbyta de gamla kylskåpsmantlarna mot nya. Likaså har ett betydande antal medlemmar låtit insätta nya perspektivfönster.
För de medlemmar som själva bebor sina lägenheter upphör fr.o.m. detta år beskattningen för inkomst från lägenheten. I stället påföres bostadsrättsföreningen som sådan en gemensam inkomstskatt, som för innevarande år utgör 38.762:- kr. Då samtidigt fastighetsskatten sänkes med cirka 20 % har en viss kompensation skett i den kostnadsstegring som överflyttningen av inkomstskatten medfört för föreningen.
Nya stadgar i överensstämmelse med nya föreningslagen kommer att föreslås vid årsmötet.
I enlighet med tidigare utfästelser har HSB till bostadsrättsinnehavare i fastigheterna Kungsklippan 12, 14 och 20 återbetalat den s.k. grundavgiften.
Med anledning av föreningens 20-åriga tillvaro har styrelsen som bevis på föreningens uppskattning till de heltidsanställda fastighetsskötarna överlämnat var sina två premieobligationer, samt till de halvtidsanställda städerskorna var sin obligation.
…och detta år på Kungsklippan
I panncentralen Kungsklippan 14 har installerats oljeeldning. Anläggningen omfattar 6 st. oljeeldningsaggregat jämte rör- och elektriska ledningar. Tvenne oljetankar rymmande 50.000 liter olja har placerats i den förutvarande kolkällaren. I denna panncentral tidigare befintliga s.k. automatiska sopförbränningsanordning har borttagits. Det ökade utrymme som därvid erhållits har inretts till bilgarage.
Vid ordinarie föreningsstämma den 31 mars 1955 beslutades antagandet av nya stadgar. Detta beslut blev vid extra sammanträde den 18 april 1955 slutgiltigt antaget. Överståthållarämbetet har den 26 november beviljat registreringen.
I lägenheter vilka icke äro bebodda av resp. bostadsrättsinnehavare har hyresgästen från 1 oktober 1955 att erlägga 20 % utöver den ursprungliga grundhyran.
En i Kungsholmsstrand 17 befintlig kontorslokal, tidigare uthyrd till HSB, är numera uthyrd till ritkontor.
Till medlemmar, vilka äro bostadsrättsinnehavare i Kungsklippan 22, Pipersgatan 16 och 18, Kungsholmsgatan 9 och Kungsholmsstrand 25, har den 1 oktober 1955 återbetalats den s.k. kontantinsatsen.
Kallare inomhus p.g.a. oljeransonering
Å gården till Kungsholmsstrand 17 och det s.k. Bolinderhuset har uppsatts ett Gunnebostängsel på järnstativ för en kostnad av 1.950:- kr. På fasaden vid ingången till samma fastighet har uppmonterats tvenne extra belysningar. Gården är mycket mörk samt belyses dåligt av gatubelysningen.
Priset per 1.000 liter olja var den 1 oktober 1955 109:- kr och den 8 januari 1957 199:- kr. Som synes har bränslepriset de senaste åren stigit med cirka 80 %.
Genom kungörelse den 15 november 1956 utfärdades bestämmelser angående oljeransonering. Ransoneringen innebär att 40 % av den oljekvantitet som förbrukats under tiden 1/7 1954 – 30/6 1955 (basåret) skall ligga till grund för tilldelning av olja för tiden 1/7 1956 – 20/1 1957. Ransoneringen har alltså haft en retroaktiv verkan. Den knappa oljetilldelningen har därför nödvändiggjort en reducering av rumstemperaturen och under vissa tider avstängning av varmvattnet.
I ett av cykelstallen Kungsklippan 22 har anordnats bilgarage. Årshyran för garaget utgör 600:- kr.
Till medlemmar, vilka äro bostadsrättsinnehavare i fastigheterna Kungsholmsstrand 17, 19 och 21 samt Kungsholmsgatan 11 har den 1 oktober 1956 återbetalats den s.k. kontantinsatsen.
På grund av dyra omkostnader och relativt liten anslutning till föreningens centralradio kommer styrelsen att föreslå årsmötet om bemyndigande att fr.o.m. 1 juli 1957 slopa centralradioanläggningarna.
Centralanläggningen läggs ner. Pojkar får ett hobbyrum på Kungsklippan.
Genom Stockholms Elektricitetsverks försorg pågår f.n. omläggning till högre spänning av växelströmsnätet. På grund härav pågår besiktning av elektriska ledningar och apparater förutom i föreningens lokaler även i de enskilda bostäderna.
De tre tvättstugorna i Kungsklippan 20 har sammanslagits till två. Därmed har vunnits större och trivsammare utrymme. Två nya tvättmaskiner av märket Podab om 18 kg kapacitet, nya rostfria handtvättbaljor, nya träbänkar och trätrall samt ny elektrisk belysning, lysrör, har anskaffats.
Radiosändningarna via föreningens centralanläggning har upphört. Genom förmedling av HSB:s fastighetsservice har medlemmar som så önskar beretts tillfälle att till reducerade priser inköpa radiomottagare.
I fastigheten Kungsklippan 12 har upplåtits ett hobbyrum för pojkar.
Hålkortsystem underlättar avgiftsbetalningen
I överensstämmelse med den lagstadgade arbetstidsförkortningen från 48 till 47 timmar per arbetsvecka, har efter särskild överenskommelse mellan styrelsen och de anställda fastighetsskötarna arbetstiden reducerats på så sätt att de anställda erhållit 6 dagars ledighet med full lön.
I syfte att undgå ytterligare höjning av föreningens administrationskostnader samt skapa en mera ändamålsenlig kontorsorganisation har HSB vidtagit vissa rationaliseringsåtgärder. Med utnyttjande av hålkortsystem har hyresredovisningen omlagts på så sätt att kvartalsavgifterna inbetalas på ett för samtliga dotterföreningar gemensamt postgirokonto.
Tidigare har bostadsrättsbevisen (Boken med de gröna pärmarna) inlämnats till vice värdskontoret för notering av inbetalning av årsavgifterna. Så behöver numera icke ske. I stället kommer att tillställas medlemmarna ett avräkningsbesked, innehållande förutom de uppgifter som tidigare varit införda i bostadsrättsbevisen även uppgift om vad som totalt är amorterat på lägenheten. Detta för att underlätta medlemmens deklarationsarbete. Vidare tillkommer saldot å lägenhetens inre reparationsfond per 31 december.
Till medlemmar, vilka äro bostadsrättsinnehavare i fastigheten Kungsholmsgatan 13 har från den 1 april 1958 återbetalats den s.k. kontantinsatsen. Därmed har till samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kungsklippan nämnda insatser återbetalats. Fr.o.m. samma dag upphörde föreningens skyldighet att till HSB erlägga avgäld.
Avläsning av gasmätare i tvättstugor, pannrum och affärslokaler ombesörjes numera genom gasverkets försorg. På förekommen anledning vill styrelsen i detta sammanhang rikta lägenhets- och lokalinnehavarnas uppmärksamhet på förbudet att borttaga gasmätare samt att i stället för gasspisar installera elektriska spisar.
Gatukontoret påbörjar pålningsarbeten för Klarabergsviadukten över Klara sjö
I Stockholms Konserthus, Lilla salen, onsdagen den 28 oktober 1959 högtidighöll föreningen sitt 25-årsjubileum. Arkitekt Sven Wallander, initiativtagare till HSB-bebyggelsen å Kungsklippan, höll därvid ett med stort intresse uppskattat föredrag över tillkomsten av vår förening. Wallander mindre därvid särskilt om hur storbygget kom till samt bringade i hågkomst att tidsläget i början av 1930-talet icke var det ljusaste. Efter moget övervägande beslutade emellertid ledningen för HSB i Stockholm att inköpa Bolinders tomtmark på Kungsholmen. Därmed hade igångsatts det i HSB:s historia dittills största bostadsprojektet. Jubileumshögtiden bevistades av cirka 300 av föreningens medlemmar, som givit uttryck för sin uppskattning av de vidtagna arrangemangen samt föreningsstämmans beslut att högtidlighålla föreningens 25-åriga tillvaro.
För fastställande av fastighetens allmänna tillstånd med anledning av Stockholms Stads gatukontors pålningsarbeten för Klarabergsviadukten över Klara sjö har på Stadens bekostnad och under medverkan av styrelsen besiktning företagits av fastigheten Kungsholmsstrand 17.
Den lagstadgade arbetstidsförkortningen har under det gångna året minskat arbetsveckan från 47 till 46 timmar. Efter särskild överenskommelse mellan styrelsen och de anställda har arbetstiden reducerats på så sätt att fastighetsskötarna erhållit utöver lagstadgad semester, ytterligare 12 dagars ledighet med bibehållen full lön.
Enär städerskorna vid sidan av sitt ordinarie städningsarbete åtaga sig den trappstädning som åvilar lägenhetsinnehavaren att ombesörja kan efter särskild överenskommelse med berörda lägenhetsinnehavare uppdragas åt städerska att ombesörja trappstädningen.
På grund av ett mycket otillfredsställande sätt att vårda den till hobbyrum upplåtna lokalen i Kungsklippan 12 har denna lokal numera stängts.
Till den riksomfattande insamlingen för teknisk hjälp åt underutvecklade länder har anslagits 500:- kr. Till detta i högsta grad behjärtansvärda ändamål har dessutom insamlats cirka 150 kr genom försäljning av ett för detta ändamål utgivet välgörenhetsmärke.
Med anledning av en ganska omfattande källareldsvåda i fastigheten Kungsholmsstrand 25 vill styrelsen rikta uppmärksamheten på att en var noga tillser att efter besök i källarkontoren dörrarna till källare och trappuppgångar bliva ordentligt låsta.
Krig i världen – föreningens beredskap är god.
På grund av ytterligare minskad tilldelning av bränsle under januari – 10% av årsförbrukningen – ansåg sig styrelsen nödsagad att omedelbart efter årsskiftet helt avstänga varmvattnet. Emellertid kunde styrelsen, efter förhandling med vederbörande, erhålla en något större tilldelning och därvid kunna tillhandahålla varmvatten sista vecka i januari.
Minskad tilldelning samt inte minst svårigheten att erhålla utlovat bränsle möjliggjorde att varmvattnet endast kunde tillhandahållas 29 februari-3 mars. Fr.o.m. 3 mars inträdde som bekant förbud mot tillhandahållande av varmvatten i bostadsfastigheter.
Å fastigheten Kungsholmsstrand 25 har på vissa balkonger uppsatts skärmar av plåt i stället för tidigare befintliga av tyg.
En av föreningens maskinister tvenne gånger varit inkallad till stärkt försvarsberedskap.
De enligt Kunglig Majestäts beslut påbjudna skyddsrummen har iordningställts. I skyddsrummen äro anordnade gastäta dörrar, samt där sådana inte funnits, reservutgångar upptagits. Vidare har iordningställts sandbarrikader för dörrar och fönster, gränsande till skyddsrummen.
Till varje skyddsrum har anskaffats utrustning bestående av: Sjukvårdslådor med läkemedel, första förband och spjälor. Sjukvårdsbårar. Rundstav för reservbårar. Elektrisk reservbelysning. Vattenbehållare och vattenskopor. Bänkar och bockar. Klisterremsor för tätning av dörrar. Torrklosetter. Redskapssats bestående av såg, kofot, hacka, hammare, hovtång, spett, spade och korp.
Till varje fastighets trappuppgång har anskaffats skyffel, yxa, handpump, svabb samt 3 stycken hinkar.
Under vintern har fem kurser i samaritvård hållits i Socialpedagogiska seminariets Kungsholmsgatan 11.
Sprängningsarbetena som sedan hösten utföras på Kungsklippan pågår som bekant mellan kl. 6 till 23.30. Som dessa arbeten förorsaka de närboende stort obehag har genom klagomål till Hälsovårdsnämnden denna uppmärksammats härpå, med påföljd att nämnden utfärdade förbud mot nattarbete.
Vid den sprängningsolycka som inträffade den 14 februari blev inte mindre än 180 lägenheter i föreningens fastigheter utsatta för större eller mindre skador. Härtill kommer ett sextiotal sönderslagna eller spräckta fönsterrutor, samt skador å fastigheternas fasader.
Vedsågning och -travning kräver extrapersonal
För sågning av ved har anskaffats en s.k. vedkap med motor. För transport av ved till pannrummen har anskaffats tvenne skottkärror. Å den s.k. vädringsplatsen till gården nedanför Kungsklippan 20, har anordnats ett utomhusgarage för ett 40-tal cyklar.
För travning, framforsling och sågning av ved har det under innevarande bränslesäsong varit nödvändigt att anställa extra personal.
Varmvatten har tillhandahållits under samtliga de dagar varom Kristidsnämnden lämnat tillstånd.
Som komplettering till skyddsrummens utrustning har anskaffats mitellor, armbindlar samt instruktionsböcker.
”Endast i ett fall har ohyra kunnat spåras.”
Av Anticimex besiktningsprotokoll framgår att av föreningens 1.012 bostadslägenheter, endast i ett fall ohyra kunnat spåras.
Sedan stadens myndigheter riktat uppmärksamheten på att föreningen, å piskplatsen utanför Kungsklippan 20, genom mindre goda dräneringsförhållanden förorsakat skada å grannfastigheten Diamanten 9.
Föreningen tacksam ägare till två centralradioanläggningar
Efter långa och tidsödande förhandlingar har styrelsen slutligen träffat uppgörelse med stadens myndigheter angående ersättning för de skador som uppkommit i samband med de nu slutförda sprängningsarbetena. Föreningen har därvid tillerkänts ett skadeståndsbelopp å 6.250:- kr.
För att i någon mån utöka beståndet av matkällareförråd har, på platser där så befunnits möjligt, inrättats 23 stycken matkällare.
Tidigare har inom föreningen funnits 3 centralradioanläggningar ägda av HSB. Då emellertid mottagningsapparaturen började bliva omodern samt underhållskostnaderna ganska väsentliga beslöt HSB att i stället för de tre anläggningarna anskaffa och bekosta uppsättning av tvenne nya och mer tidsenliga mottagare.
Vid ikraftträdandet av de nya bestämmelserna angående erläggandet av radiolicens, ansåg sig HSB icke kunna fortsätta att hos dotterföreningarna driva centralradioverksamheten. HSB erbjöd för den skull dotterföreningarna att utan kostnad för respektive förening få övertaga samt i egen regi driva anläggningarna. Kungsklippans styrelse accepterade med tacksamhet det gjorda erbjudandet och föreningen är alltså från 1 januari 1944 ägare till de båda anläggningarna.
Abonnemangsavgiften för anslutning till centralradioanläggningen skall utgå med 5:- kr per år.
Årets bränsletilldelning, jämfört med fjolårets har minskats med 10%. Härutöver har tilldelningen av det relativt billiga fossila kolbränslet sänkts med 30%.
Till Stockholms Kristidsnämnd har ingivits ett flertal framställningar angående ändrat förfaringssätt vid utdelandet av ransoneringskort. Dessa framställningar har inte givit något positivt resultat.
Föreningen har tillsammans med Hyresgästernas Kungsholmssektion, Kungsholms Soc. Dem. förening, Kungsholms S.D.U.K., Kungsholms Ungdomsråd och Kungsholms Östra Barnkrubba till Stockholms Gatunämnd ingivit framställning angående anordnandet av lämpliga lekplatser för barn.
– gatans nuvarande plantering vid Kungsklippans omändras till delvis lekplats för mindre barn, med iordningställande av sandlådor m.m.
– planen å arkivets tak förvandlas till korg – och handbollsplan.
– sydost arkivbygget, å det där belägna fria området, iordningställes helt till lekplats för större barn, med för dessa barn lämpliga lekanordningar. Här skulle lämpligen kunna uppföras en lekstuga där dessa barn kunde finna en passande samlingslokal.
På initiativ av några husmödrar har styrelsen ingivit framställning till Stockholms Gatukontor att å taket till det i Kungsklippan nedsprängda arkivhuset måtte anordnas skridskobana för mindre barn.
På grund av ökade kostnader för anskaffandet av is till de fasta kylskåpen har kylskåpsavgiften fr.o.m. 1 januari 1944 höjts till 0:75 kr per månad.
Tyvärr – den utlovade skridskobanan å Stadsarkivets tak blev inte av.
Föreningen fyller 10 år. I några fall har familjer besvärats av den på senare år uppträdande mjölbaggen. Genom noggrann eftersyn och med anlitande av i handeln förekommande preparat torde obehaget av denna parasit numera vara övervunnet.
På grund av upprepade klagomål beträffande oväsen på den s.k. lekgården mellan fastigheterna Kungsklippan 22 och Pipersgatan 16-18 samt då ledningen för lekstugan i Pipersgatan 18 icke rest hinder däremot, har lekstugan tillhöriga anordningar borttagits från gården.
I överensstämmelse med de av vederbörande myndighet utfärdade direktiven har anskaffats ytterligare brandsläckningsmateriel för hemskyddet.
Från och med 1 juli har föreningen i egen regi, från HSB, övertagit Kungsklippans kollektiva tvätt.
Till föreningens centralradioanläggning voro vid årsskiftet 661 abonnenter anslutna.
Den av Stockholms stad utlovade skridskobanan å Stadsarkivets tak har enligt vad som uppgivits, av militära skäl icke kunnat iordningsställas. Däremot har vissa förberedande arbeten – i långsam takt – påbörjats för ordnandet av bättre förbindelse mellan Kungsholmsgatan och Kungsklippan.
Den av föreningen ägda, ursprungligen till vicevärdskontor avsedda lokalen i Kungsklippan 22 n.b., har försålts samt sammanslagits med intilliggande bostadslägenhet.
Fred! Matkällare och barnvagnsgarage ersätter skyddsrummen.
Sedan skyldigheten att upplåta utrymme för skyddsrum numera upphört har ett sextiotal matkällare för Kungsklippan 12, 14, 20 och 22 samt Pipersgatan 16 och 18 anordnats för i nämnda fastigheter boende. I Pipersgatan 16 har inretts ett barnvagnsgarage.
Omkring ett 80-tal medlemmar har låtit utbyta sina gamla fönster mot det s.k. ”Åtvidabergsfönstret”.
Då det tid efter annan konstaterats att minderåriga utan målsmans tillåtelse begagna sig av hissarna, samt att det därvid inträffat olyckshändelser, vilja vi erinra om, av Överståthållareämbetet utfärdade bestämmelser angående, förbud för minderåriga att utan sällskap av äldre personer begagna hissarna. Vi vädja till föräldrar och målsmän, tillse att Edra minderåriga icke utsätta sig för risken av en olycka genom att använda sig av hissarna.
Varmvatten har tillhandahållits i den utsträckning vartill myndigheterna lämnat medgivande. Härutöver har, med användande av hushållssopor samt avfallsprodukter från en snickerifabrik, möjliggjorts hållandet av några dagars extra varmvatten. Tilldelningen av bränsle har varit något mindre än tidigare år.
De vid förra årsmötet beslutade stadgeändringarna angående hembudsskyldighet vid försäljning har icke kunnat verkställas. För att en dylik stadgeändring skall vinna laga kraft fordras att samtliga medlemmar äro om beslutet ense, samt att detsamma likaså godkännes av HSB. HSB har emellertid vägrat lämna sitt godkännande till en dylik stadgeändring.
Årsavgiften sänks
För att tillgodose behovet av matkällare och förvaringsplats för cyklar har i fastigheterna Kungsholmsgatan 9, 11 och 13 anordnats ytterligare ett antal matkällare och cykelplatser. För närvarande pågår arbete med iordningsställande av matkällare för lägenhetsinnehavare boende Kungsholmsstrand 17, 19, 21 och 25.
Med anledning av att myndigheterna haft vissa anmärkningar mot lokalerna i lekstugan Pipersgatan 18, lekstugan äges av föreningen och uthyres till HSB, har avtal träffats mellan styrelsen och HSB om viss ändrad disposition av lokalerna. En del av lokalerna skola efter ombyggnaden fortfarande disponeras till lekstuga. Avsikten därmed är att Socialpedagogiska Seminariet skall utnyttja denna lekstugas verksamhet för seminarieelevernas studier. Överblivna utrymmen skola inredas för kontorsändamål.
Sedan kollektiva tvätten numera utövar sin verksamhet från Kungsklippan 12, har lokalerna i Kungsholmsstrand 19, vilka tidigare disponerats för denna verksamhet, uthyrts. Likaså har några lokaler vid Kungsholmsgatan och Kungsholmsstrand, vilka tidigare använts för annat ändamål, uthyrts.
Konvertering av flera olika amorteringslån innebär en räntevinst för föreningen med cirka 30.000:- kr per år. Styrelsen har beslutat att de nu utgående fasta årliga avgifterna skall fr.o.m. nedan angivna data reduceras med 10 %.
Fr.o.m. 1 januari 1947 för medlemmar boende i Kungsklippan 12, 14 och 20.
Fr.o.m. 1 januari 1948 för medlemmar boende i Kungsklippan 22, Pipersgatan 16 och 18, Kungsholmsgatan 9 och Kungsholmsstrand 25.
Fr.o.m. 1 januari 1949 för medlemmar boende i Kungsholmsstrand 17, 19 och 21 samt Kungsholmsgatan 11
Fr.o.m. 1 januari 1950 för medlemmar boende i Kungsholmsgatan 13.
På förekommen anledning önskar styrelsen fästa medlemmarnas uppmärksamhet på bestämmelserna i föreningens stadgar § 6 ang. förfaringssättet vid uthyrning av bostadsrätten – bostadslägenheten.
Svårigheter att få kompetent personal till föreningens kollektiva tvätt
På grund av de ständigt återkommande glasskadorna i porten till Pipersgatan 16 har de nedre glashalvorna ersatts med rostfri plåt.
Beträffande den å förra årsmötet påtalade olägenheten angående kylskåpen, i de fastigheter som äro försedda med centralkylda sådana, har igångsatts prov med vissa metallbehandlingar av skåpens innersidor.
Under bränslesäsongen 1946-47 har bränsletilldelningen bestått av dels ved och dels fossilt bränsle. Under innevarande säsong har förutskickats att endast fossilt bränsle kommer att tilldelas oss.
Det mesta av den övertaliga hemskyddsmaterielen har försålts. Återstoden, s.k. torrklosetter av galvaniserad plåt, kunna eventuella spekulanter erhålla genom hänvändelse till maskinistexpeditionen Kungsklippan 14.
Kollektiva tvätten har under större delen av året varit stängd. Svårigheten att erhålla kompetent arbetskraft för skötseln av densamma har varit huvudorsaken därtill.
I samråd med andra intresserade organisationer har ånyo framställning ingivits till stadens myndigheter beträffande ordnandet av området på och omkring Kungsklippan.
I avsikt att omändra gårdsplanen, mellan fastigheterna Kungsholmsstrand 19 och 21, till lekplats för mindre barn, har genom tillmötesgående av Stadsträdgårdsmästaren Blom uppgjorts ritningar härför.
Stadsträdgårdsmästaren Blom bakom ny lekplats på Kungsholmsstrand
Mellan fastigheterna Kungsholmsstrand 19 och 21 har gården iordningställts till lekplats.
Vid årets hissbesiktning har styrelsen fått förständigande att vidtaga vissa ändringar å hissdörrarna i Kungsholmsgatan 9.
Den parkmark utanför Kungsklippan 14 och 20 som av Stockholms stad upplåtits till föreningen, som upplagsplats för ved, har iordningställts samt återlämnats till staden.
Utöver varmvattendagar bestämda av Bränslekommissionen har under några dagar, med anlitande av hushållssopor, varmvatten stått till förfogande.
Sedan det visat sig omöjligt att anställa kvalificerad föreståndarinna för kollektiva tvätten, beslöt styrelsen att uthyra de för kollektiva tvätten avsedda lokalerna.
Ransoneringen av bränsle upphör
Planteringarna på trottoarer intill husfasaderna har igenlagts. Orsaken härtill har varit svårigheten att hålla dessa planteringar i ett något så när vårdat skick. Vårarbete med föreningens gårdar och planteringar har i övrigt utförts på sedvanligt sätt.
Sedan ransoneringen av bränsle – stenkol – upphört fr.o.m. den 1 juni 1949 har varmvatten tillhandahållits i full utsträckning.
Sedan Stockholms Elektricitetsverk själva övertagit distribution och avläsning av elektrisk ström, till de enskilda lägenhetsinnehavarna, har föreningen genom HSB:s förmedling till Stockholms Elektricitetsverk försålt de i lägenheterna befintliga elektriska mätarna.
Husen byggs, bostadsrättsföreningen bildas. Medlemmarna tar över förvaltningen
Föreningen registrerade den 3 mars 1934 under firma Hyresgästföreningens i Stockholm Bostadsrättsförening Kungsklippan. Föreningen ägde då fastigheterna nr 19, 20 och 24 i kvarteret Diamanten och nr 7 i kvarteret Bolinders. De första husen stod inflyttningsklara i oktober 1934.
Den 29 mars 1935 överlämnade HSB förvaltningen av fastigheterna Rubinen 8 (Kungsklippan 12), Diamanten 17 (Kungsklippan 14-16) och Diamanten 18 (Kungsklippan 18-20) till föreningens medlemmar.
Fastigheterna hava åsatts ett taxeringsvärde av 4.755.000 kr.
Fastigheterna som äro helt uppförda i armerad betong äro på utsidan beklädda med värmeisolerande plattor. Till varje fastighet höra tvenne piskrum med maskinell utrustning, belägna i botten- eller källarvåningarna. Dessa våningar äro i övrigt inredda med förvaringskontor. Till fastigheterna höra även tre stycken maskinella tvättstugor med manglar och läggrum. Gemensam värmecentral med automatisk sopförbränningspanna är belägen i Kungsklippan 14.
I och med husens i kvarteren Diamanten 19 (Kungsklippan 22), 20 (Pipersgatan 16-18) och 24 (Kungsholmsgatan 9) samt Bolinder 7 (Kungsholmsstrand 25) färdigblivande den 1 oktober 1935, blev det nödvändigt att anställa ytterligare 2 maskinister och 3 städerskor.
Styrelsen har beslutat föreningens anslutning till Stockholm Bostadsföreningars Centralförening.
En dammsugare har av styrelsens inköpts dels för användning i husen och dels för uthyrning till medlemmarna. Varmvatten har under sommarmånaderna tillhandahållits medlemmarna utan extra avgift.
Från såväl styrelsen som HSB har flera framställningar till respektive myndigheter gjorts om gator och trappors ordnande.
Personal: en maskinmästare, fyra maskinister, ett maskinistbiträde och sex städerskor.
HSB har under det gångna året för Bostadsrättsföreningens räkning låtit uppföra och iordningställa ytterligare 4 fastigheter. Dessa fastigheter belägna i kvarteren Bolinders 7 (Kungsholmsstrand 25), 8 (Kungsholmsstrand 21) och 9 (Kungsholmsstrand 19) samt Diamanten 26 (Kungsholmsgatan 11), innehålla 302 bostadslägenheter och 21 butikslokaler, lokaler för Socialpedagogiska Institutet samt värmecentral för Bolinderskvarteren.
Under innevarande år uppföres för föreningens räkning å tomten i kvarteret Diamanten 25 (Kungsholmsgatan 13) ytterligare en fastighet.
Å samtliga takterrasser har planteringar iordningställts.
På grund av föreningens utökade fastighetsbestånd har maskinpersonalen utökats med tvenne maskinister.
Personalen är därefter följande: en maskinmästare, fyra maskinister, ett maskinistbiträde och sex städerskor. Personal som varit i föreningens tjänst minst 6 månader, erhåller 14 dagars semester med full lön. Till ovanstående maskinpersonal utgår en sammanlagd årslön av 23.000:- kr. För städpersonalen utgör den sammanlagda årslönen 8.220:-.
Maskinistpersonal som varit i föreningens tjänst minst 6 månader och städerskor anställda senast 1 november föregående år, erhåller under under månaderna juni, juli eller augusti 14 dagars semester med full lön.
Eldning av varmvattenpannorna utförs varje dag under tiden 1 september-31 maj samt under månaderna juni, juli och augusti fredagar och lördagar till klockan 5 e.m.
Medlemmarna kan i mån av tillgång hyra mat- eller reservkällare till ett pris av 5:- kr per år. Cykelplatserna betings ett pris av 2:- kr resp. 1:- kr per år, beroende på om vederbörande önskar hyra plats i cykelbox eller å allmän plats (krok).
Följande prislista tillämpas vid den ”Kollektiva tvätten” i Kungsklippan 12 och Kungsholmsstrand 19:
Tvättning 30 öre per kg. Mangling 25 öre per kg. Strykning 90 öre per timme.
Konflikt fördröjer Kungsholmsgatan 13
På grund av mellankommande byggnadskonflikt har färdigställandet av fastigheten Diamanten 25 (Kungsholmsgatan 13) fördröjts till 1 april 1938.
Låt gärna barnungarna vistas å terrasserna, men tillse att de ej ösa jord eller dylikt i plaskdammarna samt att de ej föra oljud till förfång för under boende lägenhetsinnehavare.
På grund av en nyligen inträffad olyckshändelse uppmanas föräldrar och målsmän att på det allvarligaste mana sina minderåriga att icke ensamma använda sig av hissarna.
I de fastigheter som äro försedda med kylskåp, uppmanas lägenhetsinnehavarna att hålla dörrarna till skåpen väl stängda.
Luftskyddsplaner: I varje fastighet skall utses en brandpatrull å minst fyra personer. Sammanlagt utgöres antalet, helt på frivillighetens väg utsedda, av sextiotre personer.
Enligt årets mantalsuppgifter var 2.545 personer bosatta i föreningens fastigheter.
I samband med efterjusteringsarbetena å kylskåpen har insatts glashyllor i stället för de tidigare befintliga hyllorna av plåt.
Den vid fjolårets årsmöte ifrågasatta metoden att medelst vattenledningsvatten förse kylskåpen med kyla, under den kalla årstiden, har under det gångna året praktiserats med relativt gott resultat.
I enlighet med utfärdade bestämmelser angående det enskilda luftskyddet-hemskyddet har uppgjorts och till vederbörande myndighet inlämnats, luftskyddsplaner för Bostadsrättföreningens fastigheter. I varje fastighet skall utses en brandpatrull å minst fyra personer. Sammanlagt utgöres antalet, helt på frivillighetens väg utsedda, av sextiotre personer. Under hösten har dessutom ett stort antal av föreningens medlemmar deltagit i luftskyddskurser. Den eldsläckningsmateriel som bör finnas tillgänglig för varje husbrandvakt skall bestå av minst 1 st. pytsspruta, 3 st. hinkar, 2 st. svabbar, 1 st. yxa samt sand.
I anledning av skyddsåtgärder vidtagna av Överståthållarämbetet förständigades styrelsen att ställa plats till förfogande för uppsättandet av ett s.k. tyfonaggregat (sirén). Själva sirénen är placerad å taket till Kungsklippan 12.
På framställning till HSB av bl.a. styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kungsklippan, har vidtagits vissa åtgärder för utrönandet av vilka möjligheter som förefinnas att, till rimliga priser, anskaffa portativa kylskåp för de medlemmar som önska erhålla dylika.
I överensstämmelse med förra årsmötets beslut har ingivits framställning till Stockholms Spårvägsaktiebolag angående bussförbindelse till Kungsklippan.
Sprängningsolycka orsakade stora skador å föreningens fastighet Kungsholmsstrand 19
På grund av Överståthållarämbetets kungörelse av den 17 oktober 1939 angående skyldighet för fastighetsägare att uppgöra ritningar och planlägga för anordnandet av skyddsrum inom bostadsfastighet har uppgjorts ritningar och planer för skyddsrum. Vidare har uppgjorts förteckning över erforderliga inventarier, såsom reservbelysning, sjukvårds- och förbandsartiklar, torrklosetter, röjningsverktyg, sandsäckar m.m.
På grund av omfattande restriktioner av värme har omfattande restriktioner under den senare delen av värmeåret måst vidtagas. Samtliga så kallade värmekaminer i friskluftsintagen å bottenvåningarna avstängdes. Vidare avstängdes helt eller delvis värmeradiatorerna i tvättstugor, mangelrum och dylika platser.
Vid av Stockholms Stad utförda sprängningsarbeten för breddning av Kungsholmsgatan inträffade den 2 november en svårare sprängningsolycka. Någon människa kom därvid inte till skada men däremot uppstodo stora skador å föreningens fastighet Kungsholmsstrand 19.
På förslag av ett flertal bostadsrättsföreningar har HSB gått i författning om anskaffandet av portativa kylskåp. Från Elektro-Lux, vilken firma på förmånliga villkor levererat dessa kylskåp, ha 76 av föreningens medlemmar inköpt dylika.