Styrelsen har tyvärr inte möjlighet att besvara enskilda mäklarfrågor, så vi är tacksamma om mäklare och andra som vill informera sig om vår förening använder informationen på den här sidan som vi uppdaterar regelbundet. Använder ni denna sida, så kan ni vara säkra på att ge era kunder rätt information.  Sidan passar lika bra för medlemmar som ett komplement till medlemssidorna.

Kungsklippan är Sveriges näst största bostadsrättsförening, efter Masthugget i Göteborg. Föreningen har 1031 lägenheter och 47 hyreslokaler. De allra flesta lägenheterna är på 1-2 rum, men det finns också större lägenheter. En genomsnittlig lägenhet är på 38 kvadratmeter.
Föreningen anlitar Fastighetsägarna Service AB (telefon 08-617 75 00) för den tekniska förvaltningen och SBC för den ekonomiska. Mäklarbild beställs från SBC Kundtjänst  (telefon 0771-722 722) kundtjanst@sbc.se

Vid ytterligare frågor hänvisar vi till BRF Kungsklippans expedition; expedition@kungsklippan.se, besöks- och telefontider är enbart till för våra medlemmar.

Vid visning

Brf Kungsklippan arbetar aktivt med att höja tryggheten och säkerheten i Brf Kungsklippans fastigheter. En viktig fråga här är att obehöriga inte ska få tillgång till fastigheterna. Vid lägenhetsvisningar vill inte föreningen att entrédörrarna ställs upp eller är olåsta genom att låsen tejpas eller att vajerlås används. Inte heller ska portkoderna lämnas ut till spekulanterna. Föreningen föreslår att exempelvis en entrévärd används som manuellt öppnar entrédörrarna till trapphusen vid visningarna.

Mäklares marknadsföring och reklam

Det är inte tillåtet att sätta mäklarskyltar, kanalplastskyltar och liknande på Brf Kungsklippans mark. Det är inte heller tillåtet att tejpa eller sätta upp reklam i portar, på dörrar och i hissar i samband med försäljning, visning eller över tid. Många medlemmar upplever detta som störande nedskräpning.

Obs! Ny rutin från 1 januari 2022
Medlemsansökan  – mäklarinstruktion vid överlåtelse

Från och med den 1 januari 2022 övergår vi till  digital överlåtelsehantering via SBC:s Mäklarservice

Vid en överlåtelse i föreningen ska mäklaren att ladda upp överlåtelseavtalen via SBC:s Mäklarservice (samma sida som mäklaren tar ut mäklarbilden för lägenheten).

Dokumenten ska skannas in och laddas upp som en enda pdf-fil för att kunna hanteras av styrelsens expedition.
Handlingarna ska alltså inte skickas till Brf Kungsklippan via post. Om mäklaren av någon anledning inte kan eller vill ta ut en mäklarbild eller ladda upp dokumenten digitalt ska överlåtelseavtalet och medlemskapsansökan samt eventuella fullmakter postas till adressen nedan:
SBC BOX 226 851 04 Sundvall.
SBC scannar då in handlingarna, kontrollerar dessa och laddar upp handlingarna på BRF Kungsklippans portal där medlemsansökan kan godkännas digitalt av styrelsen.

Om mäklare inte används ska överlåtelseavtalet och medlemskapsansökan samt eventuella fullmakter postas till adressen nedan:
SBC BOX 226 851 04 Sundvall.
SBC scannar då in handlingarna, kontrollerar dessa och laddar upp handlingarna på BRF Kungsklippans portal där medlemsansökan kan godkännas digitalt av styrelsen.

Föreningen sluthandlägger kompletta ansökningar om medlemskap i anslutning till styrelsemöten som vanligtvis infaller i mitten av varje månad utom juli (vanligen dag 10-20 i varje månad).  Observera att det beroende på omständigheterna alltså kan ta upp till fem veckor innan svar erhålles. På sommaren hålls vanligen inga styrelsemöten i juli.

Tips inför likvidavräkning och tillträde:

Hela månadsavgiften ska vara betald den 1:a i varje månad av säljaren om tillträde sker den 1:a eller senare. Mäklaren upprättar likvidavräkningen så att köparen till säljaren betalar för sin del av månaden på tillträdet. Brf Kungsklippan skickar ut nya avier till köparen. Säljaren ska inte lämna över avier till köparen.
Köpare och säljare kontaktar Ownit för omregistering av bredbandsanslutningen, telefon 08-525 073 00, hemsida www.ownit.se.
Köparen kan på senare månadsavi komma att bli debiterad för den elförbrukning som säljaren haft, men som ännu inte debiterats. Säljaren kan själv ta fram förbrukningen via hemsidan.
Detsamma gäller gästrum/-lägenhet som ännu inte debiterats.
Föreningens ekonomiska förvaltare SBC kommer alltså inte skicka en slutfaktura till medlemmen som flyttar på den elförbrukning eller gästrumskostnad som den har haft medan den bott i lägenheten om det blir inflyttning mitt i en månad. Detta får istället regleras i vid överlåtelsen i samband med regleringen av avgiften.

Säljaren ska lämna över alla nyckelbrickor till köparen vid tillträdet.  Köparen måste besöka expeditionen på dess öppettider efter tillträdet och kvitterar ut nya brickor/kodar om dem. De gamla spärras av säkerhetsskäl efter ca 2 veckor. Man får 3 st brickor gratis och kan beställa till ytterligare 2 st till en kostnad av 200 kr/st, man kan ha max 5 st per lägenhet.

Ändring av tillträdesdag måste meddelas genom att skicka in Tilläggsavtal i god tid till expeditionen, annars kan inte köparen flytta in.

Medlemmar

Föreningen debiterar månadsavgiften i förskott. Avgiften inkluderar vatten, värme och kabel-TV (Tele2). Föreningen har gruppanslutning till bredbandsuppkoppling 700/1000 Mb/s (Ownit) och kostnaden, f.n. 59 kr/månad, debiteras tillsammans med avgiften. Föreningen har gemensamt upphandlat hushållsel som debiteras i efterskott tillsammans med avgiften.

 • Juridisk person godkänns inte som medlem. Vid delat ägarförhållande är, enligt stadgarna, minsta andel 10%.
 • Överlåtelseavgiften (som betalas av köparen) är 2,5% av gällande prisbasbelopp ( 57 300 kr 2024)
 • Pantsättningsavgiften 1% av gällande prisbasbelopp per pant.
 • Föreningen tillåter begränsad uthyrning i andra hand efter tillstånd av föreningen. Korttidsuthyrning ej tillåten.
 • Inre reparationsfond finns inte.

Avgift

Månadsavgiften höjdes den 1 januari 2024 med 20% enligt styrelsebeslut.

Månadsavgiften höjdes den 1 januari 2023 med 9% enligt styrelsebeslut.

Månadsavgiften höjds den 1 januari 2022 med 2% enligt styrelsebeslut den 23 november 2021.
Månadsavgiften höjdes den 1 januari 2021 med 2% enligt styrelsebeslut den 17 november 2020.
Månadsavgiften höjdes med 4 % från januari 2020 enigt styrelsebeslut den 19 november 2019, då föreningen vill ta höjd för kommande investeringar.

Månadsavgiften höjdes med 20% från januari 2024 som en konsekvens av omvärldsfaktorer och fortsatt stamrenovering.

Allmänt om avgiften: Styrelsen fattar vanligtvis beslut om eventuella ändringar i november inför efterföljande år. Innan beslut är fattat kan föreningen inte ge svar om planerade avgiftsändringar, men det är inte uteslutet att justeringar framledes kommer att ske mot bakgrund av pågående stambyte och andra omvärldsfaktorer.

Försäkringar

Föreningens fastigheter är försäkrade hos Folksam. Medlem tecknar själv till sin hemförsäkring, ett sk. Bostadsrättstillägg för de delar som man ansvarar för som bostadsrättsinnehavare.

Större underhåll/renoveringar

 • Renovering gård Pipersgatan 2023
 • Stambyte Kungsholmsgatan 9-13 2023-2024
 • Stambyte Pipersgatan 16-18 2020
 • Ombyggnad lokal Friskolan på Pipersgatan 2019-2020
 • Markarbeten Kungsbrostrand 2018-2019
 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Kungsklippan och Pipersgatan 2017-2019
 • Inventering inför stambyte Kungsholmsgatan 2019-2020
 • SBA Systematiskt brandskyddsarbete 2019
 • Grindar, skalskydd 2019
 • Byte undercentraler 2019-2020
 • Inventering inför stambyte Pipersgatan 16-18 2018
 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Kungsklippan 2017-2018
 • Upprustning grönytor Kungsklippan 2017-2018
 • Ombyggnad lokaler Kungsbro Strand 19 C och Kungsholmsgatan 9 2015-2016
 • Ekpartier i entréplan renoverade 2015-16
 • LED-armaturer i trappuppgångar installerades.
 • Alla lägenheter förseddes med nya elmätare 2013-2014.
 • Alla fastigheter fasadrenoverades 2008-2013.
 • Trapphus och entréer målades 2008.
 • Aluminiumportarna i entréerna ersattes med ekdörrar 2005.
 • Nytt låssystem (nyckelbrickor) installerades 2003.
 • Hissarna renoverades och hissmaskineriet byttes ut 2000-2002.
 • Tak och terrasser reparerades 2000-2002. Kvarvarande terrasser åtgärdades i samband med fasadrenoveringen.
 • De fyra tvättstugorna moderniserades mellan 2003 och 2009.
 • Elsystemet moderniserades helt 1998-2001.
 • Fönster och balkongdörrar byttes ut 1994.

Stambyte/relining

Rörstammarna våra fastigheter är slitna och behöver åtgärdas för att säkerställa fastigheternas värde och funktion även i framtiden. Brf Kungsklippan är en av Sveriges största föreningar med över 1000 lägenheter, varför projektet beräknas pågå under kommande decennium.

Första etappen var  Pipersgatan 16 – 18 som stamrenoverades 2019-2020.
Stamrenovering Kungsholmsgatan 9-13 2023-2024 (Butiker och allmänna utrymmen klara maj/juni 2024.)

Under 2024: Stamrenovering Kungsklippan 20-22 samt inventering av stammar Kungsklippan 14-12

Badrummen kommer att renoveras i sin helhet, medan köksinredningen förhoppningsvis till största delen kan behållas. Man beräknar att det kommer att ta ca 13 veckor per lägenhet. Medlemmarna bor kvar under renoveringen, föreningen kommer att tillhandahålla tillfälliga duschar och WC i gemensamma utrymmen.

Brf Kungsklippan kommer att bekosta stambytet, men medlem ska ha i åtanke att eventuella renoveringar som man själv bekostar innan stamrenoveringen inte kommer att ersättas av föreningen. Inga badrum kan behållas av försäkrings-skäl.

Standarden blir god med kakel och klinker och komfort-värme i golv, insteg kommer att sänkas där det är aktuellt. Efter Pipersgatan kommer resterande fastigheter att stamrenoveras i tur och ordning. 2019-06-18 beslutade styrelsen om en preliminär turordning och tidsplan som senast reviderades 2022-11-22. Den nya tidsplanen kan läsas här:

Preliminär tidsplan och turordning för stamrenoveringen, 2022-11-22

Beträffande finansieringen är inga beslut tagna, men föreningen kommer behöva ta upp nya lån samt genom ökade intäkter ackumulera eget kapital för finansieringen. Projektets långa utsträckning i tid och osäkerhet om framtida ränteläge och kostnadsutveckling i byggbranschen, gör att vi inte i nuläget kan säga hur stor del av projektet som kommer att finansieras med lån.

Vid föreningsstämma den 25 juni 2020 lämnade stämman med 2/3 majoritet, sitt godkännande till stamrenovering av nästa etapp på Kungsholmsgatan.

Trots att arbetena i fastigheterna på Kungsholmsgatan påbörjas ett år senare än ursprungligen planerats, så är det styrelsens ambition och förhoppning att vi de kommande åren kommer att komma ikapp och avsluta stamrenoveringen i föreningens alla fastigheter enligt den ursprungliga tidsplanen.

Stambytets konsekvenser för föreningens lån och årsavgifter
Många ställer sig helt naturligt frågan hur utgifterna för föreningens investering i nya stammar och badrum kommer att påverka årsavgifterna för bostadsrätterna och hur stora lån föreningen kommer att behöva ta. Styrelsen har tittat på olika scenarier med olika framtida utfall när det gäller konjunktur i byggbranschen, övrig inflation och räntor, samt tidsplaner när det gäller färdigställandet i de olika fastigheterna. Men att svara på hur stora lån som behöver tas upp, när under de kommande åtta åren de behöver lånas upp samt hur mycket och när det kommer att påverka avgifterna, låter sig inte göras.
Styrelsen har dock sedan några år börjat bygga upp en buffert för kostnaderna och har, när detta skrivs i augusti 2022, färdigställt stamrenoveringen på Pipersgatan och påbörjat projekteringen av Kungsholmsgatan utan att föreningen behövt ta upp några nya lån.

Underhållspolicy

Exteriört är husen grönklassade, dvs det är mycket svårt att få bygglov för exteriöra förändringar.

Föreningen har som policy att renovering och förändring av exteriör och gemensamma ytor (portuppgångar, trapphus, gårdar mm.) ska utföras i ursprunglig stil (”funkis”) i möjligaste mån och med material av hög kvalitet.

Medlem ska alltid ta kontakt med fastighetsförvaltningen (Fastighetsägarna Service AB) innan man påbörjar renovering av lägenheten.

Föreningens renoveringsregler publiceras här så att blivande medlemmar kan hållas informerade om förutsättningarna för renovering av lägenheterna: Renoveringsregler reviderad 2023-05-02

Parkering

Det finns 2 garageplatser samt 12 parkeringsplatser. En parkeringsplats kostar from 2023-01-01  4000 SEK/månad och Garage kostar 6000 SEK/månad. Platserna är upptagna men det finns ett kösystem.  Stockholms Stads boendeparkering är möjligt i på stadens gator.

Andrahandsuthyrning

Brf Kungsklippan är restriktiv när det gäller beviljande av andrahandsuthyrningar. Detta för att föreningens centrala läge annars skulle kunna locka köpare av bostadsrätter som spekulerar i att göra vinster genom att hyra ut lägenheterna i andra hand.
Vi godkänner dock andrahandsuthyrning med giltiga skäl enligt Bostadsrättslagen och beslut och prejudikat i Hyresnämnden.

Historik

Området vid Klara sjö mellan Kungsbron och Stadshusbron var länge ett etablerat industriområde, medan berget ovanför – Kungsklippan – var relativt obebyggt. Alla industribyggnader och hyreshusen som hörde till frigjordes för byggnation i samband med att Bolinder-Munktell flyttade sin verksamhet från nuvarande Kungsbro Strand.

Under åren 1934-1938 uppfördes tolv huskroppar: först Kungsklippan 12, 14, 20 och 22, därefter Pipersgatan 16-18 och Kungsbro Strand 17, 19, 21 och 25, slutligen Kungsholmsgatan 9, 11 och 13. På grund av sin storlek, sitt utmärkta läge och sina ljusa lägenheter med alla moderniteter blev Kungsklippan snart HSB:s ”flaggskepp”.

Den 29 mars 1934 bildades ”HSB:s Bostadsrättsförening Kungsklippan i Stockholm”. Då var bara fastigheterna på Kungsklippan 12, 14 och 20 färdigbyggda.

Föreningen lämnade HSB 2003 och heter nu ”Bostadsrättsföreningen Kungsklippan i Stockholm”, i dagligt tal Kungsklippan.

Försäljningspriser

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för lägenheter sålda 2023 och tidigare finns på föreningens Ekonomisida

Övrig aktuell information

Hemsidan
På hemsidan (www.kungsklippan.se) finns information om föreningen och information till medlemmarna uppdateras kontinuerligt. Kontakta brf expedition (expedition@kungsklippan.se) för hjälp med inloggning. På hemsidan finns diverse policys och regler som förtydligar vad medlemmar kan ha frågor om, t.ex. vad gäller vid renovering i den egna lägenheten, regler för andrahandsuthyrning etc.

Värdar
Vi har sett över avtalen med våra värdar för att förtydliga och förenkla. Vi har kontrakterat värdar för trädgård och återvinningsrum.

Stamrenovering av samtliga fastigheter
Stamrenoveringen för Kungsholmsgatan 9-13 startades i januari 2023 och väntas slutföras till sommaren 2024. För Kungsklippan 20-22 är inventering och scanning gjord. Uppgiften pågår att i detalj planera i vilken ordning och exakta tider som respektive lägenheter/lokaler kommer att påverkas. Parallellt med arbeten på Kungsklippan 20-22 påbörjar vi även förberedelser för Kungsklippan 12-18.
Den preliminära tidsplanen daterad 22 november 2022 gäller fortfarande. Information kommer att uppdateras vartefter hela projektet fortgår, håll koll på hemsidan och i brevlådor.