Vi är tacksamma om mäklare och andra som vill informera sig om vår förening använder uppgifterna på den här sidan som vi uppdaterar regelbundet. Gör ni det, så kan ni vara säkra på att ni ger era kunder rätt information.

Kungsklippan är Sveriges näst största bostadsrättsförening, efter Masthugget i Göteborg. Föreningen har 1031 lägenheter och 47 hyreslokaler. De allra flesta lägenheterna är på 1-2 rum, men det finns också större lägenheter. En genomsnittlig lägenhet är på 38 kvadratmeter.
Föreningen anlitar Einar Mattsson Byggnads AB (telefon 08-586 263 00) för den tekniska förvaltningen och SBC för den ekonomiska. Mäklarbild beställs från SBC Kundtjänst  (telefon 0771-722 722) kundtjanst@sbc.se

Medlemmar

Föreningen debiterar månadsavgiften i förskott. Avgiften inkluderar vatten, värme och kabel-TV (ComHem). Föreningen har gruppanslutning till bredbandsuppkoppling 100/100 Mb/s (Ownit) och kostnaden, f.n. 79 kr/månad, debiteras tillsammans med avgiften. Föreningen har gemensamt upphandlat hushållsel som debiteras i efterskott tillsammans med avgiften.

 • Juridisk person godkänns inte som medlem. Vid delat ägarförhållande är, enligt stadgarna, minsta andel 25%.
 • Överlåtelseavgiften (som betalas av köparen) är 2,5% av gällande prisbasbelopp (PPB 46 500 kr 2019)
 • Pantsättningsavgiften  1% av gällande prisbasbelopp (PBB 46 500 kr 2019) per pant.
 • Föreningen tillåter begränsad uthyrning i andra hand efter tillstånd av föreningen. Korttidsuthyrning ej tillåten.
 • Inre reparationsfond finns inte.

Avgift 2019

Månadsavgifterna höjs med 5 % från och med den 1 januari 2019 enligt styrelsebeslut i november.
Föreningen har inte höjt avgifterna på många år, men anpassar nu till kommande investeringar och kostnadshöjningar.

Försäkringar

Föreningens fastigheter är försäkrade hos Brandkontoret. Medlem tecknar själv till sin hemförsäkring, ett sk Bostadsrättstillägg för de delar som man ansvarar för som bostadsrättsinnehavare.

Större underhåll/renoveringar

 • Alla lägenheter förseddes med nya elmätare 2013.
 • Alla fastigheter fasadrenoverades 2008-2013.
 • Trapphus och entréer målades 2008.
 • Aluminiumportarna i entréerna ersattes med ekdörrar 2005.
 • Nytt låssystem (nyckelbrickor) installerades 2003.
 • Hissarna renoverades och hissmaskineriet byttes ut 2000-2002.
 • Tak och terrasser reparerades 2000-2002. Kvarvarande terrasser åtgärdades i samband med fasadrenoveringen.
 • De fyra tvättstugorna moderniserades mellan 2003 och 2009.
 • Elsystemet moderniserades helt 1998-2001.
 • Fönster och balkongdörrar byttes ut 1994.

Stambyte/relining

Rörstammarna våra fastigheter är slitna och behöver åtgärdas för att säkerställa fastigheternas värde och funktion även i framtiden. Brf Kungsklippan är en av Sveriges största föreningar med över 1000 lägenheter, varför projektet beräknas pågå under kommande decennium.

Första etappen blir Pipersgatan 16 – 18 som inventerats hösten 2018. Beräknad start hösten 2019, varvid badrummen kommer att stambytas och köksstammarna relinas/rörinfordras. Det innebär att badrummen kommer att renoveras i sin helhet, medan köksinredningen förhoppningsvis till största delen kan behållas. Man beräknar att det kommer att ta ca 13 veckor per lägenhet. Medlemmarna bor kvar under renoveringen, föreningen kommer att tillhandahålla tillfälliga duschar och WC i gemensamma utrymmen.

Brf Kungslippan kommer att bekosta stambytet, men medlem ska ha i åtanke att eventuella renoveringar som man själv bekostar innan stamrenoveringen inte kommer att ersättas av föreningen. Inga badrum kan behållas av försäkringsskäl.

Standarden blir god med kakel och klinker och komfortvärme i golv, insteg kommer att sänkas där det är aktuellt. Efter Pipersgatan kommer resterande fastigheter att stamrenoveras i tur och ordning. 2019-06-18 beslutade styrelsen om en preliminär turordning som kan läsas här:Prel turordning stamrenovering

Beträffande finansieringen är inga beslut tagna, men föreningen kommer behöva ta upp nya lån samt genom ökade intäkter ackumulera eget kapital för finansieringen. Projektets långa utsträckning i tid och osäkerhet om framtida ränteläge och kostnadsutveckling i byggbranschen, gör att vi inte i nuläget kan säga hur stor del av projektet som kommer att finansieras med lån.

Ytterligare information om projektet kan inte ges ännu, men informationen uppdateras löpande.

Vid en extra föreningsstämma den 29 maj 2019 har medlemmarna lämnat sitt samtycke till styrelsens förslag för stamrenovering av Pipersgatan 16-18, som man kan läsa om här: Stambyte informationsfolder Berörda medlemmar i senare etapper kommer att få ta ställning till förslag för just deras hus, anpassat efter aktuella planlösningar och förhållanden vid given tidpunkt.

2019-09-09

Brf Kungsklippan har nu utsett entreprenör för stambyte Pipersgatan 16-18. Arbetet i lägenheterna beräknas påbörjas efter nyår 2020, medan arbetet i friskolans lokaler påbörjas under hösten 2019. Detaljer om materialval och andra detaljer publiceras på medlemssidorna bakom inloggning. Om du som mäklare vill informera dig ytterligare, ber du din uppdragsgivare logga in för mer info.

Underhållspolicy

Exteriört är husen grönklassade, dvs det är mycket svårt att få bygglov för exteriöra förändringar.

Föreningen har som policy att renovering och förändring av exteriör och gemensamma ytor (portuppgångar, trapphus, gårdar mm.) ska utföras i ursprunglig stil (”funkis”) och med material av hög kvalitet.

Medlem ska alltid ta kontakt med fastighetsförvaltningen (Einar Mattsson Byggnads AB) innan man påbörjar renovering av lägenheten.

Föreningens renoveringsregler publiceras här så att blivande medlemmar kan hållas informerade om förutsättningarna för renovering av lägenheterna: Renoveringsregler – Kungsklippan – fastställd 190312

Vid visning

Brf Kungsklippan arbetar aktivt med att höja tryggheten och säkerheten i Brf Kungsklippans fastigheter. En viktig fråga här är att obehöriga inte ska få tillgång till fastigheterna. Vid lägenhetsvisningar vill inte föreningen att entrédörrarna ställs upp eller är olåsta genom att låsen tejpas eller att vajerlås används. Inte heller ska portkoderna lämnas ut till spekulanterna. Föreningen föreslår att exempelvis en entrévärd används som manuellt öppnar entrédörrarna till trapphusen vid visningarna.

Medlemsansökan  – mäklarinstruktion vid överlåtelse

Överlåtelsehandling i orginal eller vidimerad kopia därav skickas till expeditionen (ej vidimerad kopia kan inte behandlas) tillsammans med undertecknad medlemsansökan i original.

Observera att Brf Kungsklippan behåller ett ex av ansökan och överlåtelsehandling. Vill man ha kopia av styrelsens beslut bifogar man det antal blanketter i orginal som man vill ha tillbaka tillsammans med frankerat kuvert för återsändande av beslut.

Brf Kungsklippan har tyvärr inte möjlighet att kopiera, scanna och mejla eller tillhandahålla kuvert och frimärken.

Tips inför likvidavräkning och tillträde:

Hela månadsavgiften ska vara betald den 1:a i varje månad av säljaren om tillträde sker den 1:a eller senare. Mäklaren upprättar likvidavräkningen så att köparen till säljaren betalar för sin del av månaden på tillträdet. Brf Kungsklippan skickar ut nya avier till köparen. Säljaren ska inte lämna över avier till köparen.
Köpare och säljare kontaktar Ownit för omregistering av bredbandsanslutningen, telefon 08-525 073 00, hemsida www.ownit.se.
Köparen kan på senare månadsavi komma att bli debiterad för den elförbrukning som säljaren haft, men som ännu inte debiterats. Säljaren kan själv ta fram förbrukningen via hemsidan. Detsamma gäller gästrum/-lägenhet som ännu inte debiterats.

Säljaren ska lämna över alla nyckelbrickor till köparen vid tillträdet.  Köparen måste besöka expeditionen på dess öppettider efter tillträdet och kvitterar ut nya brickor/kodar om dem. De gamla spärras av säkerhetsskäl efter ca 2 veckor. Man får 3 st brickor gratis och kan beställa till ytterligare 2 st till en kostnad av 200 kr/st, man kan ha max 5 st per lägenhet.

Ändring av tillträdesdag måste meddelas genom att skicka in Tilläggsavtal i god tid till expeditionen, annars kan inte köparen flytta in.

Historik

Området vid Klara sjö mellan Kungsbron och Stadshusbron var länge ett etablerat industriområde, medan berget ovanför – Kungsklippan – var relativt obebyggt. Alla industribyggnader och hyreshusen som hörde till frigjordes för byggnation i samband med att Bolinder-Munktell flyttade sin verksamhet från nuvarande Kungsbro Strand.

Under åren 1934-1938 uppfördes tolv huskroppar: först Kungsklippan 12, 14, 20 och 22, därefter Pipersgatan 16-18 och Kungsbro Strand 17, 19, 21 och 25, slutligen Kungsholmsgatan 9, 11 och 13. På grund av sin storlek, sitt utmärkta läge och sina ljusa lägenheter med alla moderniteter blev Kungsklippan snart HSB:s ”flaggskepp”.

Den 29 mars 1934 bildades ”HSB:s Bostadsrättsförening Kungsklippan i Stockholm”. Då var bara fastigheterna på Kungsklippan 12, 14 och 20 färdigbyggda.

Föreningen lämnade HSB 2003 och heter nu ”Bostadsrättsföreningen Kungsklippan i Stockholm”, i dagligt tal Kungsklippan.

Mer historik