Styrelsen har tyvärr inte möjlighet att besvara enskilda mäklarfrågor, så vi är tacksamma om mäklare och andra som vill informera sig om vår förening använder informationen på den här sidan som vi uppdaterar regelbundet. Använder ni denna sida, så kan ni vara säkra på att ge era kunder rätt information.  Sidan passar lika bra för medlemmar som ett komplement till medlemssidorna.

Kungsklippan är Sveriges näst största bostadsrättsförening, efter Masthugget i Göteborg. Föreningen har 1031 lägenheter och 47 hyreslokaler. De allra flesta lägenheterna är på 1-2 rum, men det finns också större lägenheter. En genomsnittlig lägenhet är på 38 kvadratmeter.
Föreningen anlitar Fastighetsägarna Service AB (telefon 08-617 75 00) för den tekniska förvaltningen och SBC för den ekonomiska. Mäklarbild beställs från SBC Kundtjänst  (telefon 0771-722 722) kundtjanst@sbc.se

Vid ytterligare frågor hänvisar vi till BRF Kungsklippans expedition; expedition@kungsklippan.se, besöks- och telefontider är enbart till för våra medlemmar.

Vid visning

Brf Kungsklippan arbetar aktivt med att höja tryggheten och säkerheten i Brf Kungsklippans fastigheter. En viktig fråga här är att obehöriga inte ska få tillgång till fastigheterna. Vid lägenhetsvisningar vill inte föreningen att entrédörrarna ställs upp eller är olåsta genom att låsen tejpas eller att vajerlås används. Inte heller ska portkoderna lämnas ut till spekulanterna. Föreningen föreslår att exempelvis en entrévärd används som manuellt öppnar entrédörrarna till trapphusen vid visningarna.

Mäklares marknadsföring och reklam

Det är inte tillåtet att sätta mäklarskyltar, kanalplastskyltar och liknande på Brf Kungsklippans mark. Det är inte heller tillåtet att tejpa eller sätta upp reklam i portar, på dörrar och i hissar i samband med försäljning, visning eller över tid. Många medlemmar upplever detta som störande nedskräpning.

Medlemsansökan  – mäklarinstruktion vid överlåtelse

Överlåtelsehandling i orginal eller vidimerad kopia därav skickas till expeditionen (ej vidimerad kopia kan inte behandlas) tillsammans med undertecknad medlemsansökan i original.

Observera att Brf Kungsklippan behåller ett ex av ansökan och överlåtelsehandling. Vill man ha kopia av styrelsens beslut bifogar man det antal blanketter i orginal som man vill ha tillbaka tillsammans med frankerat kuvert för återsändande av beslut.

Brf Kungsklippan har tyvärr inte möjlighet att kopiera, scanna och mejla eller tillhandahålla kuvert och frimärken.

Föreningen handlägger kompletta ansökningar om medlemskap i anslutning till styrelsemöten som vanligtvis infaller i mitten av varje månad utom juli (vanligen dag 10-20 i varje månad). Svar skickas som regel till mäklaren inom några veckor i det förfrankerade kuvert som bifogats ansökan. Observera att det beroende på omständigheterna alltså kan ta upp till fem veckor innan svar erhålles. På sommaren hålls vanligen inga styrelsemöten i juli.

Tips inför likvidavräkning och tillträde:

Hela månadsavgiften ska vara betald den 1:a i varje månad av säljaren om tillträde sker den 1:a eller senare. Mäklaren upprättar likvidavräkningen så att köparen till säljaren betalar för sin del av månaden på tillträdet. Brf Kungsklippan skickar ut nya avier till köparen. Säljaren ska inte lämna över avier till köparen.
Köpare och säljare kontaktar Ownit för omregistering av bredbandsanslutningen, telefon 08-525 073 00, hemsida www.ownit.se.
Köparen kan på senare månadsavi komma att bli debiterad för den elförbrukning som säljaren haft, men som ännu inte debiterats. Säljaren kan själv ta fram förbrukningen via hemsidan.*
Detsamma gäller gästrum/-lägenhet som ännu inte debiterats.

* Från och med den 1/1 2022 kommer rutinerna för eldebitering att förändras.
Säljaren kommer då att få en slutfaktura gällande sin elförbrukning för den period medlemmen bodde i lägenheten men inte tidigare blivit debiterad för.

Säljaren ska lämna över alla nyckelbrickor till köparen vid tillträdet.  Köparen måste besöka expeditionen på dess öppettider efter tillträdet och kvitterar ut nya brickor/kodar om dem. De gamla spärras av säkerhetsskäl efter ca 2 veckor. Man får 3 st brickor gratis och kan beställa till ytterligare 2 st till en kostnad av 200 kr/st, man kan ha max 5 st per lägenhet.

Ändring av tillträdesdag måste meddelas genom att skicka in Tilläggsavtal i god tid till expeditionen, annars kan inte köparen flytta in.

Medlemmar

Föreningen debiterar månadsavgiften i förskott. Avgiften inkluderar vatten, värme och kabel-TV (ComHem). Föreningen har gruppanslutning till bredbandsuppkoppling 700/1000 Mb/s (Ownit) och kostnaden, f.n. 51 kr/månad (sänkt kostnad och höjd kapacitet från december 2019), debiteras tillsammans med avgiften. Föreningen har gemensamt upphandlat hushållsel som debiteras i efterskott tillsammans med avgiften.

 • Juridisk person godkänns inte som medlem. Vid delat ägarförhållande är, enligt stadgarna, minsta andel 25%.
 • Överlåtelseavgiften (som betalas av köparen) är 2,5% av gällande prisbasbelopp (PPB 47 300 kr 2020)
 • Pantsättningsavgiften 1% av gällande prisbasbelopp per pant.
 • Föreningen tillåter begränsad uthyrning i andra hand efter tillstånd av föreningen. Korttidsuthyrning ej tillåten.
 • Inre reparationsfond finns inte.

Avgift 2021

Månadsavgiften höjs den 1 januari 2021 med 2 % enligt styrelsebeslut den 17 november 2020.

Månadsavgiften höjdes med 4 % från januari 2020 enigt styrelsebeslut den 19 november 2019, då föreningen vill ta höjd för kommande investeringar.

Månadsavgifterna höjdes med 5 % från och med den 1 januari 2019 enligt styrelsebeslut i november.
Föreningen har inte höjt avgifterna på många år, men anpassar nu till kommande investeringar och kostnadshöjningar.

Allmänt om avgiften: Styrelsen fattar vanligtvis beslut om eventuella ändringar i november inför efterföljande år. Innan beslut är fattat kan föreningen inte ge svar om planerade avgiftsändringar, men det är inte uteslutet att justeringar framledes kommer att ske mot bakgrund av pågående stambyte och andra omvärldsfaktorer.

Försäkringar

Föreningens fastigheter är försäkrade hos Brandkontoret. Medlem tecknar själv till sin hemförsäkring, ett sk Bostadsrättstillägg för de delar som man ansvarar för som bostadsrättsinnehavare.

Större underhåll/renoveringar

 • Ombyggnad lokal Friskolan på Pipersgatan 2019-2020
 • Stambyte Pipersgatan 16-18 2020
 • Markarbeten Kungsbrostrand 2018-2019
 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Kungsklippan och Pipersgatan 2017-2019
 • Inventering inför stambyte Kungsholmsgatan 2019-2020
 • SBA Systematiskt brandskyddsarbete 2019
 • Grindar, skalskydd 2019
 • Byte undercentraler 2019-2020
 • Inventering inför stambyte Pipersgatan 16-18 2018
 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Kungsklippan 2017-2018
 • Upprustning grönytor Kungsklippan 2017-2018
 • Ombyggnad lokaler Kungsbro Strand 19 C och Kungsholmsgatan 9 2015-2016
 • Ekpartier i entréplan renoverade 2015-16
 • LED-armaturer i trappuppgångar installerades.
 • Alla lägenheter förseddes med nya elmätare 2013-2014.
 • Alla fastigheter fasadrenoverades 2008-2013.
 • Trapphus och entréer målades 2008.
 • Aluminiumportarna i entréerna ersattes med ekdörrar 2005.
 • Nytt låssystem (nyckelbrickor) installerades 2003.
 • Hissarna renoverades och hissmaskineriet byttes ut 2000-2002.
 • Tak och terrasser reparerades 2000-2002. Kvarvarande terrasser åtgärdades i samband med fasadrenoveringen.
 • De fyra tvättstugorna moderniserades mellan 2003 och 2009.
 • Elsystemet moderniserades helt 1998-2001.
 • Fönster och balkongdörrar byttes ut 1994.

Stambyte/relining

Rörstammarna våra fastigheter är slitna och behöver åtgärdas för att säkerställa fastigheternas värde och funktion även i framtiden. Brf Kungsklippan är en av Sveriges största föreningar med över 1000 lägenheter, varför projektet beräknas pågå under kommande decennium.

Första etappen var  Pipersgatan 16 – 18 som stamrenoverades 2019-2020.
Etapp två kommer att bli Kungsholmsgatan 9-13. Planerad start är efter semestrarna i augusti – september 2022 men det kan komma att ändras, bland annat beroende av pandemins utveckling. I vilken ordning fastigheterna på Kungsholmsgatan ska renoveras är inte heller bestämt ännu.

Badrummen kommer att renoveras i sin helhet, medan köksinredningen förhoppningsvis till största delen kan behållas. Man beräknar att det kommer att ta ca 13 veckor per lägenhet. Medlemmarna bor kvar under renoveringen, föreningen kommer att tillhandahålla tillfälliga duschar och WC i gemensamma utrymmen.

Brf Kungslippan kommer att bekosta stambytet, men medlem ska ha i åtanke att eventuella renoveringar som man själv bekostar innan stamrenoveringen inte kommer att ersättas av föreningen. Inga badrum kan behållas av försäkringsskäl.

Standarden blir god med kakel och klinker och komfortvärme i golv, insteg kommer att sänkas där det är aktuellt. Efter Pipersgatan kommer resterande fastigheter att stamrenoveras i tur och ordning. 2019-06-18 beslutade styrelsen om en preliminär turordning och tidsplan som reviderades 2020-08-25 och 2020-12-01. Den nya tidsplanen kan läsas här: Prel tidsplan – turordning, 2020-12-01

Beträffande finansieringen är inga beslut tagna, men föreningen kommer behöva ta upp nya lån samt genom ökade intäkter ackumulera eget kapital för finansieringen. Projektets långa utsträckning i tid och osäkerhet om framtida ränteläge och kostnadsutveckling i byggbranschen, gör att vi inte i nuläget kan säga hur stor del av projektet som kommer att finansieras med lån.

Vid föreningsstämma den 25 juni 2020 lämnade stämman med 2/3 majoritet, sitt godkännande till stamrenovering av nästa etapp på Kungsholmsgatan.

Trots att arbetena i fastigheterna på Kungsholmsgatan påbörjas ett år senare än ursprungligen planerats, så är det styrelsens ambition och förhoppning att vi de kommande åren kommer att komma ikapp och avsluta stamrenoveringen i föreningens alla fastigheter enligt den ursprungliga tidsplanen.

Underhållspolicy

Exteriört är husen grönklassade, dvs det är mycket svårt att få bygglov för exteriöra förändringar.

Föreningen har som policy att renovering och förändring av exteriör och gemensamma ytor (portuppgångar, trapphus, gårdar mm.) ska utföras i ursprunglig stil (”funkis”) och med material av hög kvalitet.

Medlem ska alltid ta kontakt med fastighetsförvaltningen (Fastighetsägarna Service AB) innan man påbörjar renovering av lägenheten.

Föreningens renoveringsregler publiceras här så att blivande medlemmar kan hållas informerade om förutsättningarna för renovering av lägenheterna: Renoveringsregler – Kungsklippan – 201020

Parkering

Det finns 2 garageplatser samt 12 parkeringsplatser. Parkeringsplats kostar 2500 SEK/månad och Garage kostar 4000 SEK/månad. Platserna är upptagna men det finns ett kösystem.  Stockholms Stads boendeparkering är möjligt i på stadens gator.

Historik

Området vid Klara sjö mellan Kungsbron och Stadshusbron var länge ett etablerat industriområde, medan berget ovanför – Kungsklippan – var relativt obebyggt. Alla industribyggnader och hyreshusen som hörde till frigjordes för byggnation i samband med att Bolinder-Munktell flyttade sin verksamhet från nuvarande Kungsbro Strand.

Under åren 1934-1938 uppfördes tolv huskroppar: först Kungsklippan 12, 14, 20 och 22, därefter Pipersgatan 16-18 och Kungsbro Strand 17, 19, 21 och 25, slutligen Kungsholmsgatan 9, 11 och 13. På grund av sin storlek, sitt utmärkta läge och sina ljusa lägenheter med alla moderniteter blev Kungsklippan snart HSB:s ”flaggskepp”.

Den 29 mars 1934 bildades ”HSB:s Bostadsrättsförening Kungsklippan i Stockholm”. Då var bara fastigheterna på Kungsklippan 12, 14 och 20 färdigbyggda.

Föreningen lämnade HSB 2003 och heter nu ”Bostadsrättsföreningen Kungsklippan i Stockholm”, i dagligt tal Kungsklippan.

Övrig aktuell information

2020-06-25

Digital årsstämman med poströstning genomförd 2020-06-23. Den var en både teknisk och demokratisk utmaning, men det mesta fungerade även om den digitala lösningen gjorde att allt tog mycket längre tid än vi hoppats eftersom den anpassats efter rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Tack vare tydliga majoriteter vid omröstningarna i samtliga frågor, blev det också en demokratisk seger för föreningen. Röstlängden fastställdes till 474, vilket är ca fyra gånger det vi vanligen ser på stämma och motsvarar mer än en tredjedel av föreningens medlemmar.

Medlemmarna visade ett kraftfullt stöd för styrelsen, valberedningen och revisorerna samt för styrelsens planer inför framtiden.

Årsredovisning 2019 publiceras idag på föreningens öppna sida under ekonomi.

2020-05-13
Årsstämma 2020
På grund av rådande restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten med anledning av rådande Covid-19 pandemi, har Brf Kungsklippan skjutit fram stämma som vanligtvis genomförs i april/maj. Det betyder att årsredovisningen för 2019 publiceras publikt efter genomförd stämma.
Mer historik