Här kan du ladda ned foldern ”Välkommen till Kungsklippan”

Förutom de policies och regler som listas här nedanför hänvisar vi till sidan ”Renovera och underhålla

Policy för uthyrning i andra hand

Från 2019 gäller nya regler för uthyrning i andra hand. Gå till medlemssidorna för att ladda ner blanketter och läsa policy. sälja och hyra ut 

Läs föreningens policy för andrahandsuthyrning  Uthyrning, policy, maj 2020  Om du vill hyra din lägenhet ut ska du fylla i och skicka in denna blankett för att ansöka om tillstånd: Uthyrning – blankett 2022-02-01

Ansvarsfördelning föreningen-medlemmen

Policyn avser fördelning av ansvaret för renovering och underhåll mellan föreningen och medlemmen. (Antagen av styrelsen 2001 och senast reviderad 2019.) Ladda ner Policy ansvarsfördelning Brf Kungsklippan rev 20230502

Förvaring av gasolbehållare i lägenheten

Du får förvara högst två gasolbehållare i lägenheten, där varje behållare är på högst fem liter. Behållarna får inte förvaras i källarförråd, vindsförråd eller garage. Den behållare som används för drift måste ha en läckageindikator monterad. Föreningen ser dock helst att du använder stadsgas eller elspis. (antagen av styrelsen i december 2013)

Blandare och kranar

Blandare och kranar som installeras i kök och badrum ska vara typgodkända och klara av ett vattentryck på minst 7 bar.

Anledningen till detta krav är att det finns undermåliga blandare på marknaden. Det orsakar stora problem med svängande temperaturer på varmvattnet och ökar risken för vattenskador. (antagen av styrelsen 17 juni 2013)

Inga blomlådor

av något slag får hänga på utsidan av balkongerna. Hur bra lådorna än verkar kan det hända att de ramlar ner och skadar någon – och det kan vi inte riskera. Därför är det nolltolerans på den bestämmelsen! (antagen av styrelsen 17 juni 2013)

Policy för infästningar i fasad

Brf Kungsklippan har 2008-2012 genomfört en omfattande renovering av fastigheternas fasader.

På kungsbalkongerna (våningarna högst upp) och de privata takterrasserna är fasaden tilläggsisolerad med 50 mm cellplast. Det gör att ytan är mycket känslig för det tryck som uppstår om man t.ex. drar i en skruv eller bult för hårt i den bakomliggande betongväggen. Tunga föremål, t.ex. markiser, monterade direkt på tilläggsisoleringen krossar puts och isolering.

För att bevara funktionen i den nya putsen och dess infärgning får inga ingrepp göras i fasaden utan föreningens godkännande. Det gäller även för alla övriga balkonger, om man vill montera belysning, eluttag m.m. på fasaden innanför balkongräcket. Kontakta föreningens fastighetsförvaltare om lämpligt utförande.

Boende som orsakat skada på fasaden får själv stå för kostnaden för att återställa den.(antagen av styrelse i november 2012).

Policy för kö till garage- och parkeringsplatser 

Föreningen tar ut en inträdesavgift (engångsavgift) till kön på 250 kronor. Därefter tas ingen ny köavgift av medlem som blivit erbjuden en plats men valt att avböja och stå kvar i kön.  (antagen av styrelsen 2013)

Ordningsregler för gemensamma terrasser

Takterrasserna på Kungsholmsgatan 11 och Kungsbro Strand 25, 21, 19 och 17 upplåts till föreningens medlemmar, liksom terrasser och gårdar mellan husen. Som medlem ansvarar du för att du och ditt sällskap följer dessa regler och att aktiviteterna inte upplevs som störande av grannar och övrig omgivning.

Ju längre kvällen lider, ju mer skall ljudnivån dämpas. Tänk på att golvytan förmedlar ljud till de som bor i lägenheterna under och till de som bor i husen bredvid. Höga röster och stolar och bord som släpas runt blir till störande ljud. Det är samma regler som gäller för föreningens lägenheter. Klockan 22.00 – 06.00 skall det vara tyst.

Det är förbjudet att ställa upp (”klossa”) entrédörrar, grindar och terrassdörrar i fastigheten.

Det är inte tillåtet att avgränsa delar av gemensamma terrasser och gårdar till privata uteplatser genom utplacering av blomlådor, spaljér och permanenta möblemang.

Tar du med större sällskap (mer än 5 – 6 personer) anmäler du detta i förväg till Expeditionen. Din anmälan är ingen bokning av terrassen utan ett sätt för föreningen att få bättre kontroll. Anmälan gör du på mail eller telefon till expedition@kungsklippan.se 08 – 650 27 12. Tala om ditt namn och lägenhetsnummer, datum och hur många ni blir.

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att använda någon form av grill på våra gemensamma terrasser, förutom de som anordnats av föreningen på gårdarna på Kungsbro Strand och på Kungsklippan.

Städa och ställ i ordning möblerna innan du lämnar terrassen.

Skräp och avfall ska du ta med dig när du lämnar terrassen. Släng hushållssopor i sopnedkastet, resten i närmaste grovsoprum.

Du är personligen ansvarig för skador och åverkan på terrassen, angränsande utrymmen och inventarier som orsakas av dig och dina gäster. (regler antagna av styrelsen i maj 2012)

Miljöpolicy

(antagen av styrelsen i november 2010)

Underhållspolicy

Våra fastigheter är grönklassade, dv.s de har stort kulturhistoriskt värde. Av Plan- och bygglagen 3 kap 12§ framgår att hus av detta kulturhistoriska värde ej får förförvanskas interiört eller exteriört. Därför är det praktiskt taget omöjligt att få Stadsbyggnadskontoret att bevilja några yttre förändringar (av tak, fönster, balkonger, mm). Man menar att det skulle förändra fastigheternas ursprungliga ”funkiskaraktär”. Nedanstående kriterier gäller som utgångspunkt för allt framtida underhåll av våra fastigheter:

Framtida underhåll av föreningens fastigheter och närområde

Allmänt

Med god kunskap om hur våra hus byggdes och hur de utformades kan vi själva åstadkomma ett bra resultat av framtida förändringar, anpassade till vår tids (och föreningens) krav på estetik, funktion och byggnadsmetoder.

Bakgrund
Stora och små  åtgärder har framför allt de senaste 10-15 åren (räknat från 1997) i viss mån förändrat husens karaktär. Gradvis förändringar suddar så småningom ut det som är karaktäristiskt.

Karaktäristiskt för föreningens 30-talshus

Byggnadsmaterial naturmaterial – sten, trä, kalkcementputs

Hög kvalitet – generellt jämfört med dagens byggande

Beständighet – långa underhållscykler

Reparerbart – behöver inte kasseras, går att laga, åldras vackert, får patina i stället för att bli sjaskigt och fult

Få men genomtänkta detaljer – ofta välgjorda och utförda på ett hantverksmässigt sätt

Omsorg om den yttre miljön – välplanerade ytor, exempelvis mellan husen med grönska, sittplatser, etc.

Allmänna miljöhänsyn – ska alltid tas.
(antagen av styrelsen 1997)

Policy för inomhustemperaturer

Styrelsen har antagit en policy för inomhustemperaturer

Integritetspolicy

Föreningens Integritetspolicy till skydd för ditt data.