På uppdrag av styrelsen valde vår konsult från AFRY, sedemera INTEC, ut tio entreprenörer som tillfrågades, fick anbudsunderlaget och ombads inkomma med offerter. Enligt styrelsens anvisningar valdes små företag och de stora jättarna i branschen bort redan i detta skede. Sju av de tio företagen var intresserade, räknade och ställde frågor. Slutligen återstod tre anbud som analyserades och anbudsgivarna bjöds in till möten med styrelsens stamrenoveringsgrupp. Innan och under mötena ställdes en del frågor till anbudsgivarna för att klargöra vissa detaljer och för att göra anbuden lättare att jämföra. Svaren och jämförelsevariablerna dokumenterades och presenterades för styrelsen.

Stamrenoveringsgruppen konstaterade att de tre kvarvarande företagen hade erbjudande som var bra, men enades om att rekommendera styrelsen att slutförhandlingar i syfte att få till ett avtal, skulle inledas med Nordisk VVS. Styrelsen beslutade enligt stamrenoveringsgruppens förslag och gav den mandat att, under förutsättning att vissa kriterier uppfylldes, slutförhandla och sluta avtal. Ett avtalsförslag togs fram och efter några förtydliganden och smärre ändringar i avtalstexten skrevs avtalet under av styrelsens firmatecknare.

Print Friendly, PDF & Email