Extrastämman samt årsstämma 2023 – Nya lagar kräver ändringar i bostadsrättsföreningens stadgar

Därför håller föreningen en extrastämma den 29 mars klockan 19.00 i bankettsalen på Piperska muren. Mer information kommer med kallelsen. Ändring av stadgar kräver läsning och beslut på två stämmor. Ordalydelsen i de nya stadgarna får inte ändras mellan besluten.

Det andra beslutet planeras att tas av den ordinarie årsstämman som kommer att hållas den 22 maj, också den på Piperska muren.

Elstöd

Som framgår i media så har inget regeringsbeslut ännu tagits (5 mars 2023) om när och hur elstöd till företag och föreningar kommer att betalas ut. Styrelsen har heller inte beslutat huruvida stödet, om det kommer, ska betalas ut individuellt till föreningens medlemmar eller inte. Det finns risk för att kostnaderna för administrationen av utbetalningarna

kan äta upp en stor del av stödet och att det därför är bättre att låta stödet tillfalla föreningens medlemmar som kollektiv. Men inget styrelsebeslut är alltså ännu taget.

Stamrenovering löper på enligt plan

Slutligen vill styrelsen påminna medlemmarna om att information kring stamrenoveringen finns på hemsidan.